Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Педагогічна діагностика by Mind Map: Педагогічна діагностика
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Педагогічна діагностика

Педагогічна діагностика як наука і навчальний предмет

Педагогічна діяльність як галузь науки і практична діяльність. Предмет завдання і основні категорії

Сутність і функції педагогічної діагностики вчителя початкової школи

Педагогічна діагностика як наука, її виникнення та становлення

Сутність і зміст педагогічної діагностики

Обєкт і предмет педагогічної діагностики

Завдання і функції педагогічної діагностики

Типи педагогічної діагностики та вимоги до її проведення

Види педагогічної діагностики

Діагностування особистості учня початкової школи

Діагностування учнівсього колективу класу

Діагностивання виховного потенціалу сімї учня

Діагностування навчально-виховної системи

Діагностичні методики вивчення навчально - пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку

Методи педагогічної діагностики

Вивчення сутності та змісту понять "метод", "метод дослідження", "діагностичний метод"

Характеристика методів (педагогічного) діагностичного дослідження

Класифікація методів за А.І. Кочетовим, I група - загальні методи вивчення особистості та колективу, інформаційно-константувальні (бесіда, анкетування, тестування, інтервю, анкета-коментар, ранжування, оцінювальні (рейтинг): компетентні судді, експертна оцінка, незалежні характеристики, оцінка, самооцінка, II група - продуктивні методи, особистісні тести, тести-ситуації, вивчення творчості учнів, особистісні тести, тести-ситуації, III група - дієво поведінкові методи, педагогічне спостереження (пряме, опосередковане, включне тощо), дискусії (диспути), аналіз у взаємодії, встановлення референтності особистості та колективу, ситуації (природні, штучні), соціометричні методи

Основні етапи діагностичної діяльності вчителя початкової школи

Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи, Режим проведення діагностичних процедур, Характкристика основних етапів і компонентів педагогчного діагностування, I епат - прийом дітей до першого класу (первинний), I етап - перший рік навчання дітей у школі (початково-ознайомлювальний), III етап - другий рік навчання (оцінювально-контрольний), IV етап - третій рік начання (поточно-коригувальний), V етап - четвертий рік навчання (підсумково-узагальнювальний)

Змістово-технологічне забезпечення діагностування учня початкової школи

Особливості педагогічного діагностування готовності дитини до навчання в школі

Зміст, форми і методи педагогічної діагностики учнів першого класу

Діагностичні методи вивчення навчально- пізнавальної діяльності учнів другого класу

Педагогічне діагностування навчально-пізнавальної діяльності учнів третього класу

Діагностичні технології вивчення навчальн- пізнавальної діяльності учнів четвертого класу

Особливості співпраці вчителя початкової школи у сімї учня

Психолого-педагогічне спостереження як метод вивчення сімї учня та стосунків між батьками

Педагогічна допомога і підготовка батьків до виховання молодших школярів

Умови успішного педагогічного спілкування вчителя і батьків учня

Форми роботи вчителя початкової школи з батьками учнів