Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Millest sõltub inimese heaolu riigis? by Mind Map: Millest sõltub inimese heaolu riigis?
4.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Millest sõltub inimese heaolu riigis?

Julgeoleku- ja pääesteorganisatsioonid

Politsei

Kiirabi

Päästeamet

Tuletõrje

Sõjavägi

Piirivalve

Majandus

Majanduslik võrdsus

Vaeste ja väga rikaste väike osakaal ühiskonnas

Tegevusvabadus

Maavarade olemasolu

Maksupoliitika

Poliitika

Maksud

Toetused

Korruptsioon

Parlament

Valitsus

Positiivne iive

Ühiskond

Eneseteostus,inimeste suutlikus ja aktiivsus

Tolerantsus

Võrdsus

Rahvused

Erinevad usundid

Kultuur

Traditsioonid

Valitsusepoliitika

Töötuabirahad

Pension

Arstiabi

Lastetoetus

Puuetega inimeste abistamine

Valitsemis vormid

Monarhia

Konstitutsioonilinemonarhia

Diktatuur

Demokraatia

Geograafiline asend

Pinnamood

Veekogud

Liikide mitmekesisus

Pinnamood

Veekogud

Kliima

Ilmastikuolud

Keskkond

Puhas õhk

Saastatavus

Inimtegevuse poolt puutumata loodus

Tehnoloogia areng

Infrastruktuuri areng

Teede ehitus

Trantspordi areng

Internet

Muudab välismaailmaga suhtlemise lihtsamaks

Informatsioon on paremini kättesaadav ja edastatav

Suur isiklik tulu + rikas riik

Võimalus välismaal õppida,reisida

Rahvasiku osakaal

Pensionäärid

Noored

Tööealised inimesed

Vabadused

Kodanikuvabadused

Sõnavabadus

Trükivabadus

Riigivabadused

Osaleda ülemaailmsete otsuste tegemisel

Sõltumatus teistest riikidest

Kuulumine ülemaailmsetesse organisatsioonidesse

Ajalugu

Sõjad ja tagajäred

Hukkunute arv

Majanduse allakäik

Võõrariigi võimu all olemine

Iseseisvumine

Looduskatastroofid

Valitsese usaldatavus