Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

สรุป สิ่่งที่ได้จากการเรียน รายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู by Mind Map: สรุป สิ่่งที่ได้จากการเรียน     รายวิชา
จิตวิทยาสำหรับครู
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

สรุป สิ่่งที่ได้จากการเรียน รายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู

จิตวิทยากับผู้สอน

บุคลิกภาพ

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

การเสริมแรง

การลงโทษ

จิตวิทยากับผู้เรียน

วุฒิภาวะ

ความต้องการ

การรับรุ้

สิ่งเร้า

อารมณ์

การจำและการลืม

ความฉลาดทางอารมณ์

ตระหนักในตน

รุ้จักจัดการกับอารมณ์ตน

สร้างแรงจุงใจให้ตนเอง

ควบคุมการตอบสนองสิ่งกระตุ้น

เข้าใจผุ้อื่น

ลักษณะนักเรียนที่จะมีปัญหา

พฤติกรรม

การแต่งกาย ก้าวร้าว

การเรียนตกต่ำ

พฤติกรรมทางเพศ

มนุษยสัมพันธ์

อารมณ์

อารมรุนแรง

มีความวิตกกังวล

ซึมเศร้า

สิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้

บทเรียน

สั้น-ยาว

ยาก-ง่าย

ประโยชน์

สื่อประกอบ

ชัดเจน

ง่าย ซับซ้อน

เหมาะสม

การรับรู้

ขอบเขต

รับสัมผัสสิ่งเร้า

แปลความหมายสิ่งเร้า

แบบแผน

การรับรู้คงที่

การรับรุ้ภาพและพื้น

การรับรุ้เป็นแบบแผน, กฏแห่งความใกล้, กฏแห่งความเมือน, กฏแห่งความสมบูรณ์