בבריאות הנפש

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
בבריאות הנפש by Mind Map: בבריאות הנפש

1. "מינהלת"

1.1. מנהלת משא ומתן אודות ביצוע הרפורמה

1.2. מבקרת ועוקבת אחר ביצוע הרפורמה

1.3. members: senior representatives from the MoH, Kupot Holim, private institutions, NGO (Bizchut)

2. קופת חולים

2.1. מספקת תשתית

2.2. מספקת שירותי בריאות הנפש

2.3. provide trainings for their service staff

2.4. develop strategies with activities, core areas, distribution, etc.

2.5. provide internship for clinical psychologists and psychiatrists (obligatory step in p's education).

3. נגישות תרבותית ולשונית

3.1. חוזר מנכ"ל הדורש ליישם התאמות תרבותיות

3.2. מעקב ובקרה על יישום ההתאמות התרבותיות

3.2.1. מרכז בינתרבותי ירושלים

3.3. (new 2010) Department for Reducing Gaps in Health

4. - Knesset: Committee of Health AND individual Knesset Members (e.g. Arab MoKs)

5. Ministry of Health

6. University: Psychology, Psychiatry, Social Work

6.1. high entry requirements for MA studies (in clinical psycology)

6.2. have courses on cultural senstivity

6.3. can provide scholarships and incentives

6.4. study advisors for applicants and students

7. ( Arab) Local Authorities

7.1. co-finance psychological services in school

7.2. general obligation to uphold citizens' health

7.3. Departments of Sanitation (not of Health)

7.4. Some of members of Healthy Cities-programme

7.5. providing study days and information on needs of labor market /options for academic studies

8. Ministry of Education

8.1. co-financing psychological services in school

8.2. providing study orientation for highschool students

9. Council for Higher Education (accountable to the Ministry of Finance)

10. Union of Psychologist in Israel, Union for Arab Psychologists in Israel, Israeli Medical Union (Psychiatrists), Social Workers Union