Routing testbed

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Routing testbed by Mind Map: Routing testbed

1. Chuẩn bị

1.1. Chia virtual router

1.2. Dựng mô hình đấu nối

1.3. Cấu hình thiết bị

1.3.1. Địa chỉ IP

1.3.2. Định tuyến

1.3.2.1. OSPF

1.3.2.2. iBGP

1.3.2.3. eBGP

1.3.3. Chính sách định tuyến

1.3.4. Các thiết bị khác

1.3.4.1. Monitor

1.3.4.1.1. Cacti

1.3.4.1.2. SmokePing

1.3.4.1.3. Detect PPS

1.3.4.2. Traffic generator

1.3.4.3. Simulator

1.3.4.3.1. Server routing

1.3.4.3.2. Host trong nước

1.3.4.3.3. Host quốc tế

2. Tình huống

2.1. BGP routing table

2.1.1. 8 peers

2.1.2. 700K routes/ peer

2.2. Internal routing (OSPF, iBGP)

2.2.1. Link error

2.2.2. Device failure

2.2.2.1. Core switch

2.2.2.2. Router

2.2.2.2.1. Virtual

2.2.2.2.2. Physical

2.3. External routing (eBGP)

2.3.1. Link error

2.3.2. Device failure

2.3.2.1. Upstream switch

2.3.3. Upstream failure

2.3.3.1. Upstream down

2.4. Redirect routing

3. Quy ước

3.1. Chỉ một đối tượng lỗi tại một thời điểm

3.2. Thực hiện lần lượt

3.3. Trả lại tình trạng bình thường rồi mới tiếp tục thực hiện