База данни

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
База данни by Mind Map: База данни

1. Ограничения

1.1. Ограниченията (constraints) позволяват в още по-голяма степен да се специфицират стойностите, които атрибутите от даден домейн могат да приемат. Например, за атрибут от домейна на целите числа, може да е валидно ограничение на стойностите между 1 и 10. Ограниченията предлагат един от методите за реализиране на бизнес правилата в базите данни.

1.2. Ограниченията стесняват обхвата на данните, които могат да се съхранят в релациите. Те могат да се приложат над отделни атрибути, над записи или над цялата релация.Staff

2. Отношение и кардиналност

2.1. Отношение (relationship, в някои източници с това значение е натоварен терминът релация) се нарича зависимост, съществуваща между две таблици, когато записи от първата таблица могат да се свържат по някакъв начин със записи от втората таблица.

2.2. Видове

2.2.1. „едно към едно“ (1:1)

2.2.2. „едно към много“ (1:N)

2.2.3. „много към много“ (M:N)

3. Домейн

3.1. Домейн в базите данни означава множеството от допустимите стойности на даден атрибут на релация, т.е. представлява известно ограничение върху стойностите и името на атрибута. Математически погледнато, прилагането на домейн към даден атрибут означава, че атрибутът приема за стойности елементите от дадено множество.

4. Ключ

4.1. Ключ (key) се наричат един или повече атрибута със специално предназначение в таблицата на релацията. Видът на ключа определя предназначението му.

4.1.1. End User requirements

4.2. Видове

4.2.1. кандидат ключ

4.2.2. първичен ключ

4.2.3. външен ключ

4.2.4. алтернативен ключ

5. Релация

5.1. Всяка релация в база данни носи уникално име

5.2. Всеки атрибут носи уникално име в рамките на дадена релация.

5.3. Всяка релация съдържа уникални записи, не може да съдържа повтарящи се идентични записи.

5.4. Няма определен ред, в който се разполагат записите в дадена релация или атрибутите в даден запис.

5.5. Стойностите в записите са атомарни – те не могат да се състоят от различни типове данни (данни от различни домейни) или да са резултат от изчисление или конкатенация.