Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM by Mind Map: Chương I ĐỘNG HỌC  CHẤT ĐIỂM

1. THẲNG ĐỀU

1.1. Hệ qui chiếu

1.1.1. Mốc vị trí

1.1.2. Chiều dương

1.1.3. Mốc thời gian

1.2. Phương trình tọa độ

1.2.1. Hai vật chuyển động thẳng đều nhau

1.2.2. x=

2. RƠI TỰ DO

2.1. Gia tốc

2.1.1. Phụ thuộc vào vĩ độ

2.1.2. Kí hiệu

2.2. Định nghĩa

2.2.1. Sự rơi 1 vật

2.2.2. Phương thẳng đứng

2.2.3. Chiều từ trên xuống

2.2.4. Chuyển động nhanh dần đều

3. CĐ TRÒN ĐỀU

3.1. Định nghĩa

3.1.1. Quỹ đạo tròn

3.1.2. Mọi cung tròn hướng vt

3.2. Tốc độ góc

3.2.1. Kí hiệu

3.2.2. Công thức

3.3. Chu kỳ

3.3.1. Định nghĩa

3.3.1.1. 1 vòng/ ? giây

3.3.2. Công thức

3.4. Tần số

3.4.1. Định nghĩa

3.4.1.1. ? vòng/giây

3.4.2. Công thức

3.5. Gia tốc

3.5.1. hướng tâm

3.5.2. vật gốc

3.5.3. hướng theo bán kính tâm đường tròn

3.5.4. độ lớn

4. THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

4.1. Gia tốc

4.2. Vận tốc tức thời

4.3. Quảng đường đi được

4.4. Phương trình tọa độ

4.5. Phương trình v,a,s

5. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

5.1. Tính tương đối của chuyển động

5.1.1. Hệ quy chiếu khác nhau

5.1.1.1. Vận tốc khác nhau

5.1.1.2. Quảng đường đi được khác nhau