ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ by Mind Map: ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

1. Глава шеста. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Чл. 63.

1.1.1. (1) Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 2, 3, 4, чл. 5, ал. 2, чл. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 40, 44, 46 и 56, се наказва с глоба в размер от 50 до 250 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

1.1.2. (2) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 150 до 750 лв

1.1.3. (3) На лицето, осъществяващо публична функция, и на организацията, предоставяща обществени услуги, в случаите по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 300 до 3000 лв.

1.1.4. (4) При повторно нарушение имуществената санкция по ал. 3 е в размер от 2000 до 7000 лв.

1.2. Чл. 64.

1.2.1. (1) Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по глава четвърта, раздел III, се наказва с глоба в размер от 250 до 1500 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

1.2.2. (2) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 500 до 2500 лв.

1.3. Чл. 65.

1.3.1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

1.3.2. (2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощени от него длъжностни лица.

1.3.3. (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

2. Допълнителни разпоредби

2.1. § 1. По смисъла на този закон:

2.1.1. 1. "Административен орган" е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон.

2.1.2. 2. "Административна услуга" е: а) издаването на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение; б) издаването на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения; в) извършването на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице; г) консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно-правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга; д) експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация

2.1.3. 3. "Вътрешна административна услуга" е административна услуга, която един административен орган предоставя на друг за осъществяване на неговите правомощия.

2.1.4. 4. "Гражданин" е физическо лице, което е български гражданин или чужденец.

2.1.5. 5. "Единна среда за обмен на електронни документи" е управляема среда за стандартизиран обмен на документи, вписани в регистъра на информационните обекти, между информационните системи в администрацията за нуждите на електронното управление.

3. Преходни и Заключителни разпоредби

4. Допълнителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

5. Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2013 Г.)

6. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Предмет

6.1.1. Чл. 1.

6.1.1.1. (1) Този закон урежда дейността на административните органи при работа с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи.

6.1.1.2. (2) Този закон се прилага и по отношение на дейността на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги, доколкото в закон не е предвидено друго.

6.1.1.3. (3) Този закон не се прилага при работата с електронни документи, които съдържат класифицирана информация.

6.1.1.4. (4) Този закон не отменя правилата за работа с документи на хартиен носител, когато закон предвижда особена форма или особен ред за извършване на определени действия.

6.2. Еднократно събиране и създаване на данни

6.2.1. Чл. 2.

6.2.1.1. (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните.

6.2.1.2. (2) Първичният администратор на данни е административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за гражданин или организация за първи път и изменя или заличава тези данни. Той предоставя достъп на гражданите и организациите до цялата информация, събрана за тях.

6.3. Служебно уведомяване

6.3.1. Чл. 3

6.3.1.1. Първичният администратор на данни изпраща служебно данните на всички административни органи, на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават.

6.4. Автоматизирано предоставяне

6.4.1. Чл. 4

6.4.1.1. (1) Уведомяване и искане за предоставяне на данните по тази глава се извършва автоматично по електронен път като вътрешна електронна административна услуга.

6.4.1.2. (2) При липса на технологична възможност за автоматично подаване и в случаите, когато закон предвижда регистри да се водят на ръка, данните се изискват, съответно изпращат, като електронен документ във формат с неструктурираносъдържание или се предоставят на хартиен носител.

6.5. Задължения при идентификация

6.5.1. Чл. 5.

6.5.1.1. (1) Задълженията по тази глава възникват, ако гражданинът, съответно организацията, са посочили уникален идентификатор, установен съгласно закон.

6.5.1.2. (2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да осигурят възможност на гражданите и организациите да посочват уникален идентификатор при заявяването на съответната електронна административна услуга

6.6. Единно време

6.6.1. Чл. 6.

6.6.1.1. (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да използват информационни системи, които отчитат единно време, по стандарт, определен с наредба на Министерския съвет.

6.6.1.2. (2) Времето за настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита и удостоверява с точност до година, дата, час, минута и секунда.

6.7. Секторни правила

6.7.1. Чл. 7.

6.7.1.1. (1) Министрите могат да утвърждават с наредби особени правила за предоставяне на електронни услуги в съответния сектор, обмена на електронни документи между лицата и организациите в сектора и вътрешния обмен на електронни документи в рамките на отделните ведомства в сектора. Тези наредби се издават, когато организацията на работата и процесите изискват особени правила, завишени критерии за информационна сигурност или установени специални стандарти за оперативна съвместимост.

6.7.1.2. (2) Правилата по ал. 1 не могат да противоречат на установените с този закон общи правила.

6.7.1.3. (3) Въвеждането на особени правила не освобождава задължените по този закон лица да спазват установените общи правила.

6.7.1.4. (4) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Министерският съвет приема с решение обща стратегия за електронно управление по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

6.7.1.5. (5) Министрите предлагат на Министерския съвет утвърждаването на секторни стратегии за електронно управление и приемат програми за изпълнението им.

7. Глава трета. ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

7.1. Вътрешни електронни административни услуги

7.1.1. Чл. 39.

7.1.1.1. (1) Вътрешни електронни административни услуги са вътрешни административни услуги, които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства.

7.1.1.2. (2) Вътрешни електронни административни услуги са и услугите, които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства, предлагани от лицата, осъществяващи публични функции, и от организациите, предоставящи обществени услуги, едни на други, както и на административните органи.

7.1.1.3. (3) Вътрешни електронни административни услуги могат да се предоставят и от административните органи на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги.

7.2. Задължение за обмен по електронен път

7.2.1. Чл. 40.

7.2.1.1. (1) Административните органи са длъжни да предоставят помежду си вътрешни електронни административни услуги, свързани с осъществяването на правомощията им и с извършването на електронни административни услуги на гражданите и организациите.

7.2.1.2. (2) Задълженията по ал. 1 се прилагат и по отношение на лицата, осъществяващи публични функции, и на лицата, предоставящи обществени услуги, доколкото в закон не е предвидено друго.

7.3. Единна среда за обмен на документи

7.3.1. Чл. 41.

7.3.1.1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изгражда и поддържа единна среда за обмен на електронни документи.

7.3.1.2. (2) Министерският съвет издава наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи.

7.3.1.3. (3) Вътрешни електронни административни услуги се предоставят задължително чрез единната среда за обмен на електронни документи.

7.3.1.4. (4) Министерският съвет определя с наредбата по чл. 12, ал. 4 интерфейсите и правилата за подаване на електронни документи от гражданите и организациите за нуждите на ползването на електронни административни услуги.

7.4. Вътрешен оборот на електронни и хартиени документи

7.4.1. Чл. 42.

7.4.1.1. (1) Общите правила за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите се уреждат с наредба на Министерския съвет.

7.4.1.2. (2) Всяка администрация разработва въз основа на общите правила свои правила за вътрешен оборот на електронни и хартиени документи, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността и структурата й.

8. Глава четвърта. ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

8.1. Раздел I. Оперативна съвместимост

8.1.1. Изискване за оперативна съвместимост

8.1.1.1. Чл. 43.

8.1.1.1.1. (1) Предоставянето на вътрешни електронни административни услуги и обменът на електронни документи между административните органи се извършват в условията на оперативна съвместимост.

8.1.1.1.2. (2) Общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност се определят с наредба на Министерския съвет.

8.1.1.1.3. (3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осигурява интеграция на националните информационни системи с тези на държавите - членки на Европейския съюз, с цел създаване на възможност за предоставяне на трансгранични електронни административни услуги.

8.1.2. Изискване за единни стандарти и правила

8.1.2.1. Чл. 44.

8.1.2.1.1. Административните органи са длъжни да използват определените въз основа на този закон единни стандарти и правила, установяващи технологични и функционални параметри, които се поддържат от информационните им системи за постигане на оперативна съвместимост.

8.1.3. Семантична оперативна съвместимост

8.1.3.1. Чл. 45.

8.1.3.1.1. (1) Семантичната оперативна съвместимост на обмена на електронни документи между административните органи се осигурява чрез: 1. уеднаквяване наименованията на данните, подлежащи на съхранение в бази данни или в регистри; 2. формализиране на данните и на административните услуги за осигуряване на технологична възможност за автоматизиран обмен между административните органи и обработката на данни.

8.1.3.1.2. (2) Формализираните данни и формализираното описание на електронните административни услуги се вписват в регистъра на информационните обекти, съответно в регистъра на електронните услуги.

8.1.4. Приложимост към лицата, осъществяващи публични функции, и към организациите, предоставящи обществени услуги

8.1.4.1. Чл. 46. Задълженията на административните органи по тази глава се прилагат и по отношение на лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, при предоставяне на вътрешни електронни административни услуги, освен ако в закон е предвидено друго.

8.2. Раздел II. Регистри за оперативна съвместимост

8.2.1. Регистър на стандартите

8.2.1.1. Чл. 47.

8.2.1.1.1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията води регистър на стандартите като единна централизирана електронна база данни, управлявана от информационна система, съдържаща техническите стандарти и тяхната приложимост.

8.2.1.1.2. (2) В регистъра на стандартите се вписват техническите стандарти, които трябва да се прилагат от административните органи за предоставяне на електронни административни услуги и за осигуряване на оперативна съвместимост, информационна сигурност и автоматизиран обмен на информация и документи между административните органи.

8.2.1.1.3. (3) Воденето, съхраняването и достъпът до регистъра на стандартите се уреждат с наредбата по чл. 43, ал. 2.

8.2.2. Регистър на информационните обекти

8.2.2.1. Чл. 48.

8.2.2.1.1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията води регистър на информационните обекти като единна централизирана електронна база данни, управлявана от информационна система, съдържаща описание на всички информационни обекти чрез определен технически стандарт.

8.2.2.1.2. (2) Информационен обект са единични или съставни данни, събирани, създавани, съхранявани или обработвани в изпълнение на правомощията на административен орган.

8.2.2.1.3. (3) Воденето, съхраняването и достъпът до регистъра на информационните обекти и определянето на стандарта по ал. 1 се уреждат с наредба за регистрите на информационните обекти и електронните услуги, приета от Министерския съвет.

8.2.3. Вписване в регистъра на информационните обекти

8.2.3.1. Чл. 49.

8.2.3.1.1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осигурява извършването на първоначалното техническо описание и вписването в регистъра на всеки информационен обект.

8.2.3.1.2. (2) Всеки административен орган заявява за вписване стандартизираните описания на всеки информационен обект, който се събира или създава от него

8.2.3.1.3. (3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява проверка за съответствието на стандартизираните описания по ал. 2 със стандарта по чл. 48, ал. 1, както и с описанията на съществуващите информационни обекти. При наличие на несъответствия министърът съвместно с административния орган, заявил вписването, отстранява несъответствията.

8.2.4. Регистър на електронните услуги

8.2.4.1. Чл. 50.

8.2.4.1.1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията води регистър на електронните услуги като единна централизирана електронна база данни, управлявана от информационна система, съдържаща описание чрез определен технически стандарт на всички предоставяни чрез единната среда за обмен на данни електронни административни услуги и вътрешни електронни административни услуги и съобразно стандартизираните описания на информационните обекти, вписани в регистъра на информационните обекти.

8.2.4.1.2. (2) Воденето, съхраняването и достъпът до регистъра на електронните услуги и определянето на стандарта по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 48, ал. 3.

8.2.5. Вписване в регистъра на електронните услуги

8.2.5.1. Чл. 51.

8.2.5.1.1. (1) Всеки административен орган заявява за вписване в регистъра на електронните услуги на стандартизираните описания на всички предоставяни от него електронни административни услуги и вътрешни електронни административни услуги.

8.2.5.1.2. (2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява проверка за съответствието на стандартизираните описания със стандарта по чл. 50, ал. 1 и с описанията на съществуващите електронни административни услуги и вътрешни електронни административни услуги. При наличие на несъответствия министърът съвместно с административен орган, заявил вписването, отстранява несъответствията.

8.2.6. Стандартизирано заявяване и предоставяне на услуги

8.2.6.1. Чл. 52.

8.2.6.1.1. (1) Административен орган заявява вътрешна електронна административна услуга до компетентния административен орган чрез подаване на стандартизирана заявка въз основа на технологичното описание на услугата, вписано в регистъра на електронните услуги.

8.2.6.1.2. (2) Компетентният административен орган предоставя услугата незабавно в стандартизирания формат по чл. 50, ал. 1.

8.2.7. Функционалност на информационните системи

8.2.7.1. Чл. 53. Всички информационни системи на административните органи трябва да поддържат функционалност и интерфейси за автоматизирано подаване, съответно обслужване, на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път.

8.3. Раздел III. Информационна сигурност

8.3.1. Задължение за осигуряване на информационна сигурност

8.3.1.1. Чл. 54. Административните органи осигуряват информационната сигурност наизползваните от тях информационни системи.

8.3.2. Стандарти и мерки за информационна сигурност

8.3.2.1. Чл. 55. Изискванията и стандартите за сигурност, на които трябва да отговарят информационните системи за въвеждане, изпращане, обработка, достъп, обмен, съхраняване и архивиране на данни, както и общите мерки за сигурност, които трябва да се предприемат от административните органи, се определят с наредбата по чл. 43, ал. 2.

8.4. Раздел IV. Съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г.)

8.4.1. Внедряване на информационни системи

8.4.1.1. Чл. 56.

8.4.1.1.1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г.) Административните органи използват информационни системи, които съответстват на изискванията на този закон за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

8.4.1.1.2. (2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г.) При провеждане на обществени поръчки за внедряване на информационни системи административните органи задължително включват като изискване тези системи да съответстват на изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

8.4.2. Оценка за съответствие

8.4.2.1. Чл. 57.

8.4.2.1.1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г.) Съответствието на внедряваните от административните органи информационни системи с установените нормативни изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност се удостоверява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

8.4.2.1.2. (2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г.) Методиката и правилата за извършване на оценката за съответствие се определят с наредбата по чл. 43, ал. 2.

8.4.2.1.3. (3) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г.)

8.4.2.1.4. (4) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г.)

8.4.3. Списъци на акредитираните организации и на сертифицираните системи

8.4.3.1. Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г.)

9. Глава пета. КОНТРОЛ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

9.1. Общ контрол

9.1.1. Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията упражнява контрол по спазването на този закон.

9.2. Контрол за оперативна съвместимост и информационна сигурност

9.2.1. Чл. 60.

9.2.1.1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията упражнява контрол за спазване на изискванията за информационна сигурност и оперативна съвместимост.

9.2.1.2. (2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да осъществява проверки на информационната сигурност и оперативната съвместимост на определена информационна система или на предприетите от административния орган мерки чрез овластени от него лица и дава предписания за подобряването им.

9.3. Сътрудничество и взаимодействие

9.3.1. Чл. 61.

9.3.1.1. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява сътрудничество и взаимодействие по въпросите на електронното управление с компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия.

9.4. Публикуване на информация

9.4.1. Чл. 62.

9.4.1.1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира и поддържа информацията, необходима за приложението на този закон, която се публикува на официалната интернет страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и съдържа: 1. обща информация относно правата и задълженията на доставчиците и получателите на електронни административни услуги, и 2. информация за органите и лицата, които могат да предоставят допълнителна информация или да окажат практическо съдействие във връзка с ползването на електронни административни услуги.

9.4.1.2. (2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осигурява възможност за осъществяване на контакт с него по въпросите по ал. 1 чрез използване на електронни средства.

10. Глава втора. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

10.1. Раздел I. Общи изисквания

10.1.1. Електронни административни услуги

10.1.1.1. Чл. 8