Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tiểu luận by Mind Map: Tiểu luận
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Tiểu luận

C1: Mô hình mạng VT

Giới thiệu chung

Kỹ thuật chuyển mạch

GT chung

Chuyển mạch kênh, Chuyển mạch không gian (S), Chuyển mạch thời gian (T), Chuyển mạch số dung lượng lớn

Chuyển mạch gói, Nguyên tắc cơ bản, Giao thức ATM

Chuyển mạch kết hợp (ISDN), ISDN là mạng được số hóa, Nguyên lý, Giao diện người sử dụng, Kiến trúc mạng

C2: Xử lý cuộc gọi

Báo hiệu và các loại báo hiệu