Tiểu luận

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tiểu luận by Mind Map: Tiểu luận

1. C1: Mô hình mạng VT

1.1. Giới thiệu chung

1.2. Kỹ thuật chuyển mạch

1.2.1. GT chung

1.2.2. Chuyển mạch kênh

1.2.2.1. Chuyển mạch không gian (S)

1.2.2.2. Chuyển mạch thời gian (T)

1.2.2.3. Chuyển mạch số dung lượng lớn

1.2.3. Chuyển mạch gói

1.2.3.1. Nguyên tắc cơ bản

1.2.3.2. Giao thức ATM

1.2.4. Chuyển mạch kết hợp (ISDN)

1.2.4.1. ISDN là mạng được số hóa

1.2.4.2. Nguyên lý

1.2.4.3. Giao diện người sử dụng

1.2.4.4. Kiến trúc mạng

2. C2: Xử lý cuộc gọi

2.1. Báo hiệu và các loại báo hiệu