СОУМ

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
СОУМ by Mind Map: СОУМ

1. Мод. 3. Морфемна, словотвірна системи української мови.

1.1. морфемна система

1.1.1. типи морфем

1.1.1.1. за формою вияву

1.1.1.2. за значенням

1.1.1.2.1. кореневі

1.1.1.2.2. словотвірні

1.1.1.2.3. граматичні

1.1.1.3. багатозначні/однозначні

1.1.1.4. регулярні/нерегулярні

1.1.1.5. активні/малоактивні

1.1.1.6. живі/мертві

1.1.1.7. за місцерозташуванням в структурі слова

1.1.2. морфемна будова слова

1.2. словотвірна система

1.2.1. способи словотвору

1.2.1.1. афіксальний

1.2.1.1.1. парадигматичні й синтагматичні відношення

1.2.1.2. словоскладання

1.2.1.3. основоскладання

1.2.1.4. абревіація

1.2.1.5. лексико-синтаксичний

1.2.1.6. лексико-семантичний

1.2.1.7. морфолого-синтаксичний (конверсія)

1.2.2. словотвірний тип

2. Мод. 4. Лексична система української мови.

2.1. внутрішньослівні відношення

2.1.1. багатозначність слова

2.1.2. семний склад слова

2.2. внутрішньосистемні відношення

2.2.1. парадигматичні

2.2.2. синтагматичні

2.2.3. асоціативно-дериваційні

3. Мод. 6.Синтаксична система української мови. Проміжні системи.

3.1. синтаксис

3.1.1. синтаксичні одиниці

3.1.1.1. мінімальна с. о. (члени речення)

3.1.1.2. словосполучення

3.1.1.3. речення

3.1.1.3.1. просте речення

3.1.1.3.2. складне речення

3.1.2. синтаксичні звязки

3.1.2.1. сурядний

3.1.2.2. підрядний

3.1.2.3. недиференційований

3.1.2.4. предикативний

3.1.3. синтаксичні категорії

3.2. проміжні системи

3.2.1. фразеологічна система

3.2.2. морфонологічна система

4. Мод. 5.Морфологічна система української мови.

4.1. граматичні класи слів

4.2. граматичні категорії

4.2.1. іменні

4.2.2. дієслівні

4.3. системи форм слова

5. Мод. 1. Явище системності. Мовна система.

5.1. типи систем

5.2. поняття система та структура

5.3. будова системи

5.4. системно-структурна організація мови

5.4.1. тип мовної системи

5.4.2. ієрархія мовних рівнів та міжсистемні звязки

5.4.3. структурні відношення в мові

5.4.3.1. парадигматичні

5.4.3.2. синтагматичні

5.4.3.3. генетичні

5.4.3.4. функціональні

5.4.3.5. матеріальні та семантичні

6. Мод. 2. Фонетична система української мови.

6.1. силабічна підсистема

6.1.1. силабічні та несилабічні мови

6.1.2. типи складів в українській мові

6.1.3. правила складоподілу

6.2. фонематична підсистема

6.2.1. поняття звук і фонема

6.2.2. система голосних

6.2.2.1. класифікація голосних

6.2.3. система приголосних

6.2.3.1. класифікація приголосних

6.2.4. відношення між одиницями фонематичної системи

6.2.4.1. парадигматичні

6.2.4.2. синтагматичні

6.2.4.3. матеріальні та семантичні

6.3. просодична підсистема

6.3.1. типи наголосу

6.3.1.1. за фонетичними характеристиками

6.3.1.1.1. тонічний

6.3.1.1.2. динамічний

6.3.1.1.3. кількісний

6.3.1.2. за обсягом ритмічної структури

6.3.1.2.1. словесний

6.3.1.2.2. синтагматичний

6.3.1.2.3. фразовий

6.3.2. інтонація