Методика викладання іноземної мови у школі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методика викладання іноземної мови у школі by Mind Map: Методика викладання іноземної мови у школі

1. Навчально-методичний комплекс

1.1. Програма навчальної дисципліни

1.2. Рекомендовані джерела

1.2.1. Основні

1.2.1.1. 1. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. лінгв. ун-тів і фак. ін. мов вищ. навч. закладів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін./ під загальн. ред. С.Ю.Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с. 2. Вишневський О.І. Методика навчання іноземних мов: Навч. Посібник / О. І. Вишневський. – К.: Знання, 2010. – 206 с. 3. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів Л.С.Панова, І.Ф.Андрійко, С.В.Тезикова та ін. – К.: Вид. центр «Академія», 2010. – 327 с. 4. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с.

1.2.2. Додаткові

1.2.2.1. 1. Бігич О. Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови: монографія / О. Б. Бігич. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 137 с. 2. Бориско Н. Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранные языки / Н. Ф. Бориско. – К.: „Фирма ИНКОСˮ,2001. –267с. 3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с. 4. Квасова О. Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь / О. Г. Квасова. – К.: Ленвіт, 2009. – 119 с. 5. Колесникова И.Л. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина. – СПб.: Русско-Балтийский инф. центр "Блиц", 2001. – 224 с. 6. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи / О. Б. Бігич. – К.: Ленвіт, 2006. – 200 с. 7. Бужинский В. В. Функциональный поход к обучению английскому произношению / В. В. Бужинский, С. В. Павлова, Р. А. Старикова. – М.: Дрофа, 2004. – 154 с. 8. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным язикам / Н. Д. Гальскова. – М.: Аркти, 2003. – 192 с. 9. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.: Изд. центр „Академияˮ, 2008. – 336 с. 10. Гальскова Н.Д. Теория и практика обучения иностранным языкам: Начальная школа / Н. Д. Гальскова, З. Н. Никитенко. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 240 с. 11. Иностранные языки в школе: Научно-методический журнал. – Москва. 12. Іноземні мови в навчальних закладах: Науково-методичний журнал. – Київ. 13. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Київ. 14. Конышева А. В. Игровой метод в обучении иностранному язику / А. В. Конышева. – СПб.: Каро, 2006. – 192 с. 15. Конышева А. В. Контроль результатов обучения иностранному язику / А. В. Конышева. – СПб: Каро, 2004. – 144 с. 16. Конышева А. В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному язику / А. В. Конышева. – СПб.: Каро, 2005. – 208 с. 17. Копылова В. В. Методика проектной работы на уроках английского язика / В. В. Копылова. – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 18. Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язик / Н. Ф. Коряковцева. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с. 19. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с. 20. Ніколаєва С.Ю. Типова програма навчальної дисципліни „Методика навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладахˮ (Бакалаврат) / Ніколаєва Софія Юріївна. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – 52 с. 21. Нормативно-методичні документи кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Київському національному лінгвістичному університеті у 2010-2011 н.р./ Уклад:Соловей М.І., Шутов О.Г., Сорокін С.В., Максименко А.П. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 83 с. 22. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. центр „Академияˮ, 2002. – 272с. 23. Паршикова О. О. Комунікативно-ігровий метод навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи / О. О. Паршикова. – Донецьк: Вид-во «Вебер», 2009. – 296 с. 24. Пассов Е. И. Методика как теория и технология иноязычного образования / Е. И. Пассов. – Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2010. – 543 с. 25. Пассов Е.И., Кузовлёва Н.Е. Урок иностранного язика / Е. И. Пассов. – Ростов н/Д: Феникс. – М.: Глосса-Пресс, 2010. – 640 с. 26. Підручники і навчально-методичні комплекси з іноземних мов. 27. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник. Вид. 2-е, доп. і переробл. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с. 28. Практикум з методики викладання німецької мови / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2007. – 287 с. 29. Практикум з методики викладання французької мови / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2006. – 432 с. 30. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: Іноземні мови. 2-12 класи. – ВТФ „Перунˮ, 2005. – 208 с. 31. Редько В. Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи / В. Г. Редько. – К.: Ґенеза, 2007. – 136 с. 32. Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі / С. В. Роман. – К.: Ленвіт, 2005. – 208 с. 33. Роман С. В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у початковій школі / С. В. Роман. – Горлівка: ГДПІІМ, 2003. – 108 с. 34. Сафонова В. В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе / В. В. Сафонова. – М.: Еврошкола, 2001. – 272 с. 35. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным язикам / Е. Н. Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с. 36. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: колективна монографія/ під загальн. ред. С.Ю.Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2015. – 444 с. 37. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови / Укл. Г.І. Артемчук, С.Ю. Ніколаєва та ін. – К.: Ленвіт, 2003. – 168 с. 38. Харченко Т. Г. Гуманізація сучасної педагогічної освіти у Франції: теорія і практика : монографія / Тетяна Гадульзянівна Харченко. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 560. 39. Харченко Т.Г. Розвиток післядипломної педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття / Т. Г. Харченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, 2015. – № 1. – 212 с. – С. 155 – 162. 40. Харченко Т.Г. Проблемно-ситуативне навчання як засіб розвитку особистості вчителя у Франції / Т. Г. Харченко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Вип. 742. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2015. – 208 с. – С. 176 – 186. 41. Харченко Т.Г. Приклади використання проблемних ситуацій у процесі навчання вчителів у Франції / Т. Г. Харченко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Вип. 44 / за заг. ред. проф. З. П. Бакум. – Друкарня Романа Козлова, 2015. – 391 с. – С. 281 – 289. 42. Харченко Т. Г. Учитель-дебютант у Франції: особливості організації педагогічного супроводу входження в професію наприкінці ХХ століття / Т. Г. Харченко // Šola in Družba Znanja: Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta Koper. – 2011. – P. 47 –54. 46. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словар / А. Н. Щукин. – М.: Астрель: АСТ Хранитель, 2007. – 746 с. 43. Hadfield J. Introduction to Teaching English / О. Hadfield, Ch. Hadfield. – Oxford, 2010. – 176p. 44. Harmer J. The Practice of Language Teaching / J. Harmer. – Longam, 2004. – 370 p. 45. Kharchenko Т. G. L’engagement de l’enseignant français dans la construction de son „soi social” / L. Basco, Т. Kharchenko // Eduquer en Europe à l’heure de la postmodernité. – Lyon : Chronique Sociale. Pédagogie – Formation, 2011. – 186 p. 46. Slattery M. Introduction for Primary Teachers / M. Slattery, J. Willis. – Oxford, 2009.

1.2.3. Інформаційні джерела

1.2.3.1. Матеріали міністерства освіти і науки України 1. Іноземні мови. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: 1-4 класи (режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html) 2. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти) (режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html) 3. Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (режим доступу: http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodichni-rekomendacziyi-2015-2016.pdf) 4. Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47781/) Загальноєвропейські рекомендації з навчання мов 1. European Centre for Modern Languages of the Council of Europe (режим доступу: http://www.ecml.at/) 2. Council of Europe, Education and Languages, Language Policy (режим доступу: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/default_fr.asp Корисна інформація 1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 2. Французький культурний центр // http://www.ifu.com.ua/ 3. Український центр оцінювання якості освіти // http://www.testportal.org.ua/ 4. Професійний журнал для вчителів «Відкритий урок» // http://osvita.ua/ 5. Професійний журнал для вчителів «Иностранные языки в школе» http://www.flsmozaika.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=8 6. Інтернет-видання для вчителя «Иностранные языки» // http: //iyazyki.ru/redsovet-kollegiya/

1.3. Інтернет-курс

2. - відповідність змісту; - повнота і ґрунтовність викладу; - доказовість і логічність викладу; - термінологічна коректність; - здатність до обґрунтування методичних рішень; - володіння нормами літературної мови і культури усної відповіді.

3. Складається з двох теоретичних питань. Відповідно екзаменаційна оцінка складається з двох складових: І питання – 20 балів, ІІ питання – 20 балів.

4. Контент

4.1. Зміст навчальної дисципліни

4.1.1. Модуль 1. Теоретичні основи методики навчання іноземних мов

4.1.1.1. 3 лекції

4.1.1.1.1. Тема 1. Вступ до методики навчання іноземних мов

4.1.1.1.2. Тема 2. Система навчання ІМіК

4.1.1.1.3. Тема 3. Контроль у навчанні ІМіК. Психолінгвістичні засади формування іншомовної комунікативної компетентності і система вправ

4.1.1.2. 3 практичних заняття

4.1.1.2.1. Мета практичного заняття 1

4.1.1.2.2. Мета практичного заняття 2

4.1.1.2.3. Мета практичного заняття 3

4.1.1.3. 3 самостійних роботи

4.1.1.3.1. 3х5=15 балів

4.1.2. Модуль 2. Методика формування іншомовної комунікативної компетентності

4.1.2.1. 3 лекції

4.1.2.1.1. Тема 4. Методика формування мовних компетентностей

4.1.2.1.2. Тема 5. Методика формування мовленнєвих компетентностей

4.1.2.2. 3 практичних заняття

4.1.2.2.1. Мета практичного заняття 4

4.1.2.2.2. Мета практичного заняття 5.1.

4.1.2.2.3. Мета практичного заняття 5.2.

4.1.2.3. 2 семінари

4.1.2.3.1. 22 бали

4.1.2.4. 2 самостійних роботи

4.1.2.4.1. 10 балів

4.1.3. Модуль 3. Організація та забезпечення процесу формування іншомовної комунікативної компетентності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів

4.1.3.1. 3 лекції

4.1.3.1.1. Тема 6. Організація навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах

4.1.3.1.2. Тема 7. Особливості поглибленого навчання іноземних мов і культур в загальноосвітніх навчальних закладах

4.1.3.2. 3 практичних заняття

4.1.3.2.1. Мета практичного заняття 6.1.

4.1.3.2.2. Мета практичного заняття 6.2.

4.1.3.2.3. Мета практичного заняття 7

4.1.3.3. 1 семінар

4.1.3.3.1. 11 балів

4.1.3.4. 2 самостійних роботи

4.1.3.4.1. 10 балів

4.2. Контроль навчальних досягнень

4.2.1. Модульний контроль 1

4.2.1.1. Контрольні запитання

4.2.1.2. Навчальний тест

4.2.1.3. Тест для самоконтроля

4.2.1.4. Контрольний тест

4.2.1.4.1. 25 балів

4.2.2. Модульний контроль 2

4.2.2.1. Контрольні запитання

4.2.2.2. Навчальний тест

4.2.2.3. Тест для самоконтроля

4.2.2.4. Контрольний тест

4.2.2.4.1. 25 балів

4.2.3. Модульний контроль 3

4.2.3.1. Контрольні запитання

4.2.3.2. Навчальний тест

4.2.3.3. Тест для самоконтроля

4.2.3.4. Контрольний тест

4.2.3.4.1. 25 балів

4.2.4. Іспит

4.2.4.1. Форма проведення

4.2.4.1.1. Письмова

4.2.4.2. Тривалість проведення

4.2.4.2.1. 1 година

4.2.4.3. Максимальна кількість балів

4.2.4.3.1. 40

4.2.4.4. Екзаменаційний білет

4.2.4.5. Критерії оцінювання

5. Цільова аудиторія

5.1. Навчально-методичний супровід

5.1.1. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства, ауд. 301

5.1.2. Автор курсу: Харченко Тетяна Гадульзянівна, докт. пед. наук, професор

5.2. Студенти 3 курсу спеціальності 035 Філологія

5.2.1. освітньої програми Мова та література (іспанська)

5.2.2. освітньої програми Мова та література (французька)

5.2.3. освітньої програми Мова та література (італійська)