My New Mind Map

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
My New Mind Map by Mind Map: My New Mind Map

1. המלצות

1.1. להציג במקרן הנחיות ופיגומים

1.1.1. למשל הנחיות לשמירת קובץ

1.2. לתת יותר שעות למקצוע המשוב מחשבים

1.3. קשר בין פיזי לדיגיטלי לא להיות תלויים במחשב בשיעור

1.4. שתי טכנולוגיות שמייצרות ערך מוסף

1.4.1. אדיוטיוב צמתים בסרטון

1.4.2. מסמך שיתופי בעת שיח לימודי

2. מה הצליח

3. סיכום

3.1. לאה

3.1.1. מצליחה לקדם מיומנויות מאה 21

3.1.2. לא יודעים לשמור קבצים ומיומנויות בסיס נוספות

3.2. נפילות אינטרנט תכופות

3.3. טכנאי לא היה

3.4. תכנון לימודים הוא דינמי וגמיש

3.5. לגייס את מחשבים שפה ולא את המחשבים

3.6. להביא גורמים לראות את הבעיה של התשתיות

3.7. ככל שיתרגלו ילדים יצליחו יותר

3.8. היה עיכוב בלמידה בחינוך לשוני

3.9. לגייס את החלשים ולתת אחריות כמו ל גלגל מסך

4. בעיות אינטרנט

4.1. לבדוק עם הטכנאי והרשות

5. כיתה בעבודה עצמית

5.1. משימה בזוגות

5.2. כיתה רועשת

6. מורה עם קבוצה

6.1. המשימה נמצאת בכונן

6.1.1. חלק מהתלמידים אינם מוצאים את המשימה

6.2. שואלת מה צריך לעשות במטלה

6.3. שלב ב

6.3.1. לחפש את עיריית קריית שמונה

6.3.1.1. לא ניתן לפתוח את האתר

6.4. שלב א

6.4.1. מחפשים אתר שנשמר במועדפים

6.4.1.1. חלק לא שמרו ולכן אינם מוצאים

6.4.1.2. אפשרי להיכנס לקישור מידי ולא להתעכב

6.4.1.3. כניסות לאתרים מתוך המטלה

7. מיומנויות מחשב

7.1. כפתור prtsc

7.2. מיומנות טבלה

7.3. שם אתר למועדפים