Projecte d'integració de les TIC a la pràctica docent

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Projecte d'integració de les TIC a la pràctica docent by Mind Map: Projecte d'integració de les TIC a la pràctica docent

1. Punt de partida

1.1. Contexte

1.2. Justificació

1.3. Objectius

1.3.1. Professorat

1.3.2. Alumnat

1.3.3. Famílies

2. Anàlisi

2.1. INTERNA: Les TIC als Sistema Escolar

2.2. EXTERNA: Les TIC al Centre

2.3. DAFO

2.3.1. Diagnosi de les necessitats

3. Desenvolupament

3.1. Pla de Formació

3.1.1. Detecció de necessitats

3.1.2. Objectius

3.1.3. Activitats i temporització

3.1.4. Avaluació

3.2. Accions de comunicació externa

3.2.1. Video Tutorial Clickedu

3.2.2. Infografia Som una escola TIC

3.3. Eina d'integració de les TIC: Wiki CompartimTICs

4. Implementació i Avaluació

4.1. Control de la Planificació

4.2. Avaluació del Disseny i Implementació

4.3. Avaluació de la Satisfacció

4.3.1. Direcció

4.3.2. Professorat

4.3.3. Alumnat

4.3.4. Famílies

5. Planificació

5.1. Cronograma

5.1.1. Tasques

5.1.2. Recursos humans i materials

5.1.3. Timings

5.2. Valoració econòmica

6. Disseny

6.1. Capacitació del personal docent

6.2. Adaptació del PCC i del Pla Anual

6.3. Sistema d'Avaluació de la Satisfacció

6.4. El Coordinador TIC

6.5. Pla de Comunicació

6.5.1. Interna

6.5.2. Externa