Get Started. It's Free
or sign up with your email address
НАЗВА КАРТИ by Mind Map: НАЗВА КАРТИ

1. інформатика

1.1. Інформа́тика — у міжгалузевому науковому розумінні розглядається як багатозначна, багатофункціональна категорія.

2. історія політичних вчень

2.1. соціологія

2.1.1. Соціоло́гія (від лат. societas — «суспільство» та грец. λογος — «вчення», «знання», «наука») — наука про умови та процеси у суспільстві, а також про спостереження над ними.

2.2. У системі юридичних наук і юридичної освіти історія політичних і правових вчень є самостійною науковою та навчальною дисципліною. Вона найбільше пов´язана з політологією, теорією та історією держави і права та іншими юридичними науками.

3. фабрики думок

3.1. Інформаційно-аналітичні центри

3.1.1. аналітичні агенства

3.1.1.1. Аналітичні (чи «мозкові») центри (англ. think tanks) — недержавні науково-дослідницькі організації, які, як правило, зосереджують свої зусилля в галузі гуманітарних наук — політики, економіки, соціології, права тощо.

3.1.2. Аналітичні (чи «мозкові») центри (англ. think tanks) — недержавні науково-дослідницькі організації, які, як правило, зосереджують свої зусилля в галузі гуманітарних наук — політики, економіки, соціології, права тощо.

3.2. Аналітичні центри ("мозкові центри" [1], "фабрика думки" [2], "мозковий трест" [1] [3], англ. think tanks [4], англ. brains trust [5]) - недержавні науково-дослідні організації, які, як правило, зосереджують свої зусилля в області гуманітарних наук - політики, економіки, соціології, права і т. п.

4. Біологія

4.1. Екологія

4.1.1. Еколо́гія (грец. οίκος — будинок, дім; грец. λογος — наука) — наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям

4.2. Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ — життя, дав.-гр. λόγος — слово; наука) — система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про живих істот, що населяють Землю

5. інформаційна безпека

5.1. Інформацíйна безпéка (англ. Information Security) — стан інформації, в якому забезпечується збереження визначених політикою безпеки властивостей інформації.

6. міжнародне право

6.1. Міжнародні відносини

6.1.1. Міжнаро́дні відно́сини — система міждержавних взаємодій, суб’єктами яких є держави і міждержавні та неурядові організації, приватні особи

6.2. Міжнаро́дне пра́во — це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження між державою та іншими суб"єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з метою мирного співіснування

7. Релігіезнавство

7.1. Країнознавство

7.1.1. Георгафія

7.1.1.1. У географії використовують наступні методи: метод безпосереднього спостереження, історичний метод, картографічний метод, фізичний метод, хімічний метод, математичний метод, метод космічних досліджень

7.1.1.2. Географія виникла як опис географічної оболонки Землі, її структури та динаміки, взаємодії та розповсюдження в просторі окремих компонентів

7.1.2. країнозна́вство — це синтетична наукова дисципліна, що синтезує та узагальнює різнорідні дані про політичну, економічну, соціальну, культурологічну сфери життедіяльності суспільства, світу в цілому, окремих регіонів, держав та країн.

7.2. Релігієзнавство — комплекс наукових академічних (теоретичних, дослідницьких та навчальних) дисциплін, що вивчають суспільну природу релігії — її історію, розвиток та місце в культурі та соціумі, типологію та таке інше.

8. міжнародна інформація

8.1. інформаційні війни

8.1.1. Інформаці́йна війна́ (англ. Information War) — використання і управління інформацією з метою набуття конкурентоздатної переваги над супротивником.

8.2. Міжнародна інформація — це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища у міжнарод­ному співтоваристві

9. інформатично-аналітична діяльність

9.1. Інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави