ประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน by Mind Map: ประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน

1. ผู้สอน

1.1. การทำประโยชน์

1.1.1. วางแผนการสอน

1.1.2. นิเทศตามมาตรฐาน

1.1.3. มีสื่อการสอน

1.2. ไม่ทำอันตราย

1.2.1. บรรยากาศการเรียน

1.2.1.1. ไม่คุกคาม

1.2.1.2. สนุก

1.2.1.3. ผู้เรียนมีส่วนร่วม

1.2.2. ประเมินผล

1.2.2.1. มีแบบประเมิน

1.3. เคารพเอกสิทธ์

1.3.1. คำนึงถึงความเป็นมนุษย์

1.3.2. ให้อิสระในการเลือกเคส

1.3.3. คำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล

1.4. ความยุติธรรม

1.4.1. นิเทศโดยเท่าเทียม

1.4.2. คำนึงถึงความต้องการผู้เรียน

1.4.2.1. Personal Todo List

1.4.2.2. Vacation Planning

1.4.2.3. Meeting Minutes

1.4.2.4. Project Plan

1.4.2.5. more...

1.5. การบอกความจริง

1.5.1. ประเมินตามจริง

1.5.2. ข้อมูลชัดเจน

1.6. ความซื่อสัตย์

1.6.1. รักษาความลับ

1.6.2. เต็มใจให้ความช่วยเหลือ

2. ผู้เรียน

2.1. เคารพผู้สอน

2.1.1. ทั้งด้านกาย วาจา ใจ

2.1.2. ไม่ลบหลู่

2.2. ตั้งใจเรียน

2.2.1. อ่านหนังสือล่วงหน้า

2.2.2. ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

2.2.3. ไม่เข้าเรียนสาย

2.3. ความซื่อสัตย์

2.3.1. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3.2. ไม่ลอกงานเพื่อน

2.4. เตรียมความพร้อม

2.4.1. มีอุปกรณ์การเรียน

2.4.2. ทำการบ้านเรียบร้อย

2.5. การทำประโยชน์

2.5.1. ช่วยเพื่อนทำงานกลุ่ม

2.5.2. ดูแลผู้ป่วยทั้งทางกาย จิต สังคม

2.5.3. ดูแลเครื่องมือ

3. ผู้ป่วย

3.1. เมื่อผู้สอนและผู้เรียนมีจริยธรรม อานิสงส์ย่อมตกแก่ผู้ป่วย