Trắc Nghiệm Đảng

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Trắc Nghiệm Đảng by Mind Map: Trắc Nghiệm Đảng

1. Câu nào liên quan tới năm

1.1. Hãy dùng tới máy tính CASIO của chúng ta Ai có thắc mắc liên hệ mình hoặc mai thi mình chỉ

2. Quy tắc chọn câu dài nhất

2.1. 1 câu phải có ít nhất 7 chữ trở lên Ví dụ: "bác hồ ra đi tìm đường" có 6 chữ

2.2. Chỉ có câu 1,47,61,79 là trường hợp ngoại lệ

2.3. Không áp dụng cho câu mà có cái đề ghi thời gian(ngày/tháng/năm) vì thường là cho câu ngắn nhất

3. -Câu nào có dạng "Cả 3 phương án trên đều đúng" thì đánh vào khỏi cần suy nghĩ -Câu nào có đáp án chỉ có 2 chữ "Kinh tế" thì đánh vào Ngoại lệ: câu 20

4. Câu hỏi liên quan đến tên danh nhân

4.1. Không "Phan Bội Châu" thì cũng là "Nguyễn Văn Cừ","Trần Phú","Trần Văn Cung", "Lê Hồng Phong"

5. Ưu tiên chữ có trong đáp án(Nghĩa là có mấy chữ này thì đánh vào theo thứ tự ưu tiên của nó): "Vô sản" >> "Tư sản" >> "thổ địa" >>"Trùng Khánh" >> "Kháng chiến" >> "Liên Việt" >> "Quân sự" >> "Chiến Tranh" >> "Con người" >> "Tập thể" >> "23 nước"

6. Địa danh

6.1. 1945 - Từ sơn

6.2. 1946 - Hà đông

7. Các câu tự học:

7.1. 32-33-34

7.2. 38-39-43-44-45

7.3. 50-51-52-53-54

7.4. 62-63-82

8. Câu đáp án nào có ngày tháng trong khi mấy câu kia ko có thì đánh vào

9. Đại hội III, VI và VIII