การบริหารการจัดการชั้นเรียนและสถานการศึกษา

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การบริหารการจัดการชั้นเรียนและสถานการศึกษา by Mind Map: การบริหารการจัดการชั้นเรียนและสถานการศึกษา

1. บรรยาการในชั้นเรียน

1.1. ประเภทที่ของบรรยากาศในชั้นเรียน

1.1.1. บรรยากาศทางกายภาพ

1.1.1.1. ความหมาย

1.1.1.1.1. การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆภายในห้องเรียนให้เรียบร้อย น่าดู มีความสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ที่ส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนสะดวกขึ้น

1.1.1.2. การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอี้ของนักเรียน

1.1.1.3. การจัดโต๊ะครู

1.1.1.4. การจัดป้ายนิเทศ

1.1.1.4.1. รูปแบบ

1.1.1.5. การจัดสภาพห้องเรียน ต้องให้ถูกสุขลักษณะ

1.1.1.6. การจัดมุมต่างๆในห้องเรียน

1.1.2. บรรยากาศทางจิตวิทยา

1.1.2.1. ความหมาย

1.1.2.1.1. บรรยากาศทางด้านจิตใจที่นักเรียนรู้สึกสาบใจ มีความอบอุ่นมีความเป็นกันเอง

1.1.2.2. บุคลิกภาพของครู

1.1.2.3. พฤติกรรมการสอน

1.1.2.4. เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู

1.1.2.5. ปฎิสัมพันธ์ในห้องเรียน

1.2. บรรยากาศที่พึงปราถนาในชั้นเรียน

1.2.1. บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge)

1.2.2. บรรยากาศที่มีอิศระ (Freedom)

1.2.3. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ (Respect)

1.2.4. บรรยากาศที่มีคว่มอบอุ่น (Warmth)

1.2.5. บรรยากาศแห่งการควบคุม (Comtrol)

1.2.6. บรรยากาศแหล่งความสำเร็จ (Success)

2. ความหมาย

2.1. การจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้

2.1.1. การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน

2.2. ความสำคัญของการจัดบรรยากาศในห้องเรียน

2.2.1. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนกดำเนินไปอย่างราบรื่น

2.2.2. ช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสันที่ดีงาม

2.2.3. ช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้เรียน

2.2.4. ช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้และความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

2.2.5. ช่วยสร้างเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม

2.2.6. ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการมาโรงเรียน

3. การจัดชั้นเรียน

3.1. หลักการจัดชั้นเรียน

3.1.1. การจัดชั้นเรียนควรให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

3.1.2. ควรจัดชั้นเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

3.1.3. คสรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตย

3.1.4. ควรจัดชั้นเรียนให้เอื้อต่อหลักสูตร

3.1.5. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างความเป็นระเบียบ

3.1.6. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างลักษณะที่ดีงาม

3.1.7. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างความรู้ทุกด้าน

3.2. ลักษณะของชั้นเรียนที่ดี

3.2.1. ชั้นเรียนที่ดีควรมีสีสันที่น่าดู

3.2.2. จัดโต๊ะเก้าอีให้เอื้ออำนวยต่อการเรียน

3.2.3. ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข และมีวินัยในการดูแลตัวเอง

3.2.4. ใช้ประโยชน์ในห้องเรียนให้คุ้มค่า

3.2.5. จัดเตรียมชั้นเรียนให้มีความพร้อม

3.2.6. สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น

3.3. รูปแบบการจัดชั้นเรียน

3.3.1. เพื่อสร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้น่าสนใจไม่ซ้ำซากจำเจ