Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

การบริหารการจัดการชั้นเรียนและสถานการศึกษา by Mind Map: การบริหารการจัดการชั้นเรียนและสถานการศึกษา
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

การบริหารการจัดการชั้นเรียนและสถานการศึกษา

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

บรรยาการในชั้นเรียน

ประเภทที่ของบรรยากาศในชั้นเรียน

บรรยากาศทางกายภาพ, ความหมาย, การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆภายในห้องเรียนให้เรียบร้อย น่าดู มีความสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ที่ส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนสะดวกขึ้น, การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอี้ของนักเรียน, การจัดโต๊ะครู, การจัดป้ายนิเทศ, รูปแบบ, กำหนดเนื้อหาที่จะจัด, กำหนดวัตถุประสงค์ในกาจัด, กำหนดชื่อเรื่อง, การวางแผนการจัดคล่าวๆ, ออกแบบการจัดที่แน่นอน, ลงมือจัดเตรียมชิ้นส่วนต่างๆ, ลงมือจัดจริงบนแผ่นป้างตามรูปแบบที่วางไว้, การจัดสภาพห้องเรียน ต้องให้ถูกสุขลักษณะ, การจัดมุมต่างๆในห้องเรียน

บรรยากาศทางจิตวิทยา, ความหมาย, บรรยากาศทางด้านจิตใจที่นักเรียนรู้สึกสาบใจ มีความอบอุ่นมีความเป็นกันเอง, บุคลิกภาพของครู, พฤติกรรมการสอน, เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู, ปฎิสัมพันธ์ในห้องเรียน

บรรยากาศที่พึงปราถนาในชั้นเรียน

บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge)

บรรยากาศที่มีอิศระ (Freedom)

บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ (Respect)

บรรยากาศที่มีคว่มอบอุ่น (Warmth)

บรรยากาศแห่งการควบคุม (Comtrol)

บรรยากาศแหล่งความสำเร็จ (Success)

ความหมาย

การจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้

การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน

ความสำคัญของการจัดบรรยากาศในห้องเรียน

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนกดำเนินไปอย่างราบรื่น

ช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสันที่ดีงาม

ช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้เรียน

ช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้และความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

ช่วยสร้างเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม

ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการมาโรงเรียน

การจัดชั้นเรียน

หลักการจัดชั้นเรียน

การจัดชั้นเรียนควรให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

ควรจัดชั้นเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

คสรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตย

ควรจัดชั้นเรียนให้เอื้อต่อหลักสูตร

ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างความเป็นระเบียบ

ควรจัดชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างลักษณะที่ดีงาม

ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างความรู้ทุกด้าน

ลักษณะของชั้นเรียนที่ดี

ชั้นเรียนที่ดีควรมีสีสันที่น่าดู

จัดโต๊ะเก้าอีให้เอื้ออำนวยต่อการเรียน

ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข และมีวินัยในการดูแลตัวเอง

ใช้ประโยชน์ในห้องเรียนให้คุ้มค่า

จัดเตรียมชั้นเรียนให้มีความพร้อม

สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น

รูปแบบการจัดชั้นเรียน

เพื่อสร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้น่าสนใจไม่ซ้ำซากจำเจ