ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Learning courseware) ทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Learning courseware) ทางการศึกษา by Mind Map: ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Learning courseware)  ทางการศึกษา

1. ความเป็นมาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Learning courseware) ทางการศึกษา

1.1. สาเหตุของการแพร่กระจายของe - Learning

1.1.1. มีความยืดหยุ่นสูง

1.1.2. ลดข้อจำกัดของการเลือกใช้สื่อ

1.1.3. สามารถออกแบบได้เหมาะสมกับผู้เรียน

1.1.4. ไม่จำกัดเวลา

1.1.5. ไม่จำกัดสถานที่

1.1.6. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

1.1.6.1. ผู้เรียน

1.1.6.1.1. เป็นศูนย์กลาง

1.1.6.1.2. เข้าถึงได้ทุกเวลา

1.1.6.1.3. ต่อยอดผ่านสังคมออนไลน์

1.1.6.1.4. แลกเปลี่ยนความรู้

1.1.6.2. ผู้สอน

1.1.6.2.1. กำหนดเนื้อหาและกิจกรรม

1.1.6.2.2. เพิ่มกลยุทธ์

1.1.6.3. องค์ประกอบของบทเรียนอีเลิร์นนิงและบทเรียนแบบผสมผสาน

1.1.6.3.1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

1.1.6.3.2. ระบบบริหารจัดการ

1.1.6.3.3. การติดต่อสื่อสาร

1.1.6.3.4. การประเมินผลการเรียน

1.2. vgdfhgfjjghj

1.2.1. ncvncvncv

2. ทฤษฎีทางการศึกษาสำหรับการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา

2.1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorist Theory)

2.1.1. การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

2.1.2. ต้องแจ้งวัตถุประสงค์

2.1.3. http://webhtml.horhook.com/wbi/dta/index.html

2.2. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (constructivist theory)

2.2.1. การรับรู้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล

2.2.2. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2.2.3. ผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำ

2.2.4. ผู้เรียนใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา

2.2.5. http://fieldtrip.ipst.ac.th/game/game.php

2.3. ทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive Theory)

2.3.1. การเรียนรู้ไม่สามารถสังเกตุได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก

2.3.2. การใช้ความจำ

2.3.3. แรงจูงใจ

2.3.4. การคิด

2.3.5. การจัดลำดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ

2.3.6. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน

2.3.7. http://www.kroojan.com/cai/sci01/

3. องค์ประกอบของบทเรียนอิเล้กทรอนิกส์ ทางการศึกษา

3.1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

3.2. หน่วยการเรียน

3.3. แบบทดสอบ

4. กรณีศึกษาการออกแบบบทเรียนอิเล้กทรอนิกส์ทางการศึกษา

4.1. http://ocw.mit.edu/index.htm

4.2. http://oyc.yale.edu/

4.3. http://www.open.ac.uk/

4.4. http://ocw.u-tokyo.ac.jp/

4.5. http://www.thaicyberu.go.th/

5. ngnbvncfghnmbn