Інклюзивна освіта

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інклюзивна освіта by Mind Map: Інклюзивна освіта

1. Література

2. Самостійні завдання

3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

4. Робоча навчальна програма курсу

5. Критерії оцінювання

6. Змістовий модуль 1. Методологічні, теоретичні та законодавчо-нормативні засади інклюзивної освіти

6.1. Лекції

6.1.1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні принципи

6.1.2. Філософські методологічні засади освітньої інтеграції

6.1.3. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти

6.1.4. Корекційна (спеціальна) освіта в Україні: модернізація освітньої галузі

6.2. Практичне заняття

6.2.1. Інклюзивна освіта в розвинених країнах світу та країнах пострадянського періоду

6.3. Семінарські заняття

6.3.1. Генезис науково-термінологічних підходів до проблеми залучення дітей з ООП в загальноосвітній простір

6.3.2. Вплив філософського знання на розробку проблеми освітньої та соціальної інтеграції дітей з особливими потребами.

6.3.3. Українське освітнє законодавство та нормативно-правові акти в галузі інклюзивної освіти.

6.3.4. Сучасна система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку.

7. Змістовий модуль 2. Організаційно-педагогічні умови успішного навчання

7.1. Лекції

7.1.1. Професійне співробітництво в загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивною формою навчання

7.1.2. Корекційно-педагогічний супровід інклюзивної освіти

7.2. Практичні заняття

7.2.1. Корекційна спрямованість навчально-виховного процесу

7.2.2. Роль родини в процесі інтегрування дитини з ООП в загальноосвітнє середовище

7.3. Семінарські заняття

7.3.1. Вплив філософського знання на розробку проблеми освітньої та соціальної інтеграції дітей з особливими потребами.

7.3.2. Українське освітнє законодавство та нормативно-правові акти в галузі інклюзивної освіти.

8. Змістовий модуль 3. Організація професійної діяльності соціального педагога в умовах інклюзивного навчання

8.1. Лекції

8.1.1. Соціально-педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного процесу в ДНЗ

8.1.2. Соціально-педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі

8.2. Практичні заняття

8.2.1. Особливості діяльності соціального педагога в умовах інклюзивного навчання і виховання в ДНЗ

8.2.2. Особливості діяльності соціального педагога в умовах школи