การใช้งานคอมพิวเตอรในด้านต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้งานคอมพิวเตอรในด้านต่างๆ by Mind Map: การใช้งานคอมพิวเตอรในด้านต่างๆ

1. ด้านการศึกษา

1.1. การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษาอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือในการสอน

2. ด้านธุรกิืจ

2.1. การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ

2.2. การทำธุรกิจระบบ E-Banking

2.3. การติดต่อสื่อสารในอินเตอร์เน็ท

2.4. สามารถที่จะใช้แผ่นดิสเก็ตเก็บข้อมูลในตู้เอกสาร 1 ตู้ได้อย่างเป็นระเบียบและถูกต้องได้ทั้งหมด และเมื่อต้องการ ค้นหาเอกสารก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย

3. ด้านชีวิตประจำวัน

3.1. คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก เช่น เก็บข้อมูลงานทะเบียนราษฏฐ์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยซึ่งสามารถตรวจสอบประ วัติของบุคคลต่างๆได้ เป็นต้น 2 . คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้รวดเร็ว งานบางอย่างคอมพิวเตอร์จะทำได้ในพริบตาในขณะที่ถ้าให้คนทำอาจจะต้องใช้เวลานา น 3 . คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพัก คือทำงานได้ตลอดเวลา

4. ด้านการสื่อสาร

4.1. http://www.chakkham.ac.th/krusuriya/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=79

4.2. http://school.obec.go.th/mrPaisan/e-learning/information/content/commu1.htm

5. การวิศกรรม

5.1. http://www.dpu.ac.th/eng/ce/

5.2. http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=11&chap=4&page=t11-4-infodetail01.html

6. ด้านชีวิตประจำวัน

7. ด้านการแพทย์

7.1. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจดจำและค้นหาข้อมูลเหล่านั้นงานต่างๆ ที่คอมพิวเตอร์อาจจะช่วยทำได้ในการรักษาพยาบาลทั่วไปดังกล่าวข้างต้น อาจจะแบ่งได้ดังนี้ ๑. งานทะเบียนและประวัติคนไข้ ๒. งานปลูกฝีและฉีดวัคซีน ๓. งานทะเบียนการเป็นโรค ๔. งานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน

8. ด้านคมนาคม

8.1. ข้อมูลด้านนักศึกษา

8.2. ข้อมูลด้านแผนการเรียน

8.3. ข้อมูลด้านบุคลากร ข้อมูลด้านบุคลากร

8.4. ข้อมูลด้านการเงิน

8.5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์

9. ด้านบันเทิง

9.1. เพลง

9.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=dXf3sWxIhfY

9.2. เกมส์

9.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=yb9hCrjZ5o0

9.3. วีดีโอ

9.3.1. http://www.youtube.com/watch?v=QKs9MlCigx8