การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

1.1. การลงทะเบียน

1.2. ในห้องเรียนและห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

1.3. การตรวจสอลข้อสอบปรนัย

1.4. การตัดเกรด

1.5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2. ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

2.1. ระบบบริหารการผลิต

2.2. กระบวนการควบคุม

2.3. การควบคุมโดยใช้เครื่องจักร

2.4. หุ่นยนต์

2.5. คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกร

3. ด้านการเงิน

3.1. การจัดการเรื่องการเงิน

3.2. การจัดการด้านการลงทุนออนไลน์

3.3. งบประมาณหลัก

4. ด้านหน่วยงานราชการ

4.1. นโยบายการบริหาร

4.2. การจ้างงาน

4.3. จัดเก็บภาษีอากร

5. ด้านสาธารณสุข

5.1. จัดเก็บประวัติคนไข้

5.2. ช่วยในการวิจัย

6. ด้านธนาคาร

6.1. บริการลูกค้า

6.2. บัตรเครดิต

6.3. ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์

7. ด้านบันเทิง

7.1. ฟังพลง

7.1.1. http://www.0musiconline.com/

7.2. ดูหนังย้อนหลัง

7.2.1. http://movies.narak.com/

8. ด้านการกีฬา

8.1. ใช้โปรแกรมประเมินผล

8.2. นำเสนอข้อมูลทางการกีฬา

8.3. โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

8.4. โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

9. นางสาว เจนจิรา วงศ์เดช 550309412101