Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

ด้านการศึกษา

การลงทะเบียน

ในห้องเรียนและห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

การตรวจสอลข้อสอบปรนัย

การตัดเกรด

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบบริหารการผลิต

กระบวนการควบคุม

การควบคุมโดยใช้เครื่องจักร

หุ่นยนต์

คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกร

ด้านการเงิน

การจัดการเรื่องการเงิน

การจัดการด้านการลงทุนออนไลน์

งบประมาณหลัก

ด้านหน่วยงานราชการ

นโยบายการบริหาร

การจ้างงาน

จัดเก็บภาษีอากร

ด้านสาธารณสุข

จัดเก็บประวัติคนไข้

ช่วยในการวิจัย

ด้านธนาคาร

บริการลูกค้า

บัตรเครดิต

ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์

ด้านบันเทิง

ฟังพลง

ดูหนังย้อนหลัง

ด้านการกีฬา

ใช้โปรแกรมประเมินผล

นำเสนอข้อมูลทางการกีฬา

โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

นางสาว เจนจิรา วงศ์เดช 550309412101