การใช้งานในด้านคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้งานในด้านคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การใช้งานในด้านคอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

1.1. การเรียนการสอน

1.2. การทำประวัตินักเรียน-ครูอาจารย์

1.3. การคัดคะแนนสอบ-ตารางสอน

1.4. โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน โปรแกรมตรวจข้อสอบ

2. ด้านธุรกิจ

2.1. การค้าปลีกธุรกิจ"เฟรนไซน์"

2.2. บริการชำระ ค่าน้ำ-ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์

2.3. online ระหว่างร้านค้า-กับหน่วยงานนั้น

3. ด้านการแพทย์

3.1. การเก็บประวัติของคนไข้

3.2. ควบคุมการรับ และจ่ายยา

3.3. บันทึกการเต้นของหัวใจ ตรวจคลื่นสมอง

3.4. ด้านการหาตำแหน่งของอวัยวะก่อนการผ่าตัด

4. ด้านความบันเทิง

4.1. ภาพยนต์

4.2. ข่าว

4.3. ละครโทรทัศน์

4.4. เกมศ์ออนไลน์

5. ด้านงานธนาคาร

5.1. บริการด้าน ATM

5.2. การหาดอกเบี้ย

5.3. การฝากเงิน-ถอนเงิน

6. ด้านการประชาสัมพันธ์

6.1. การเผยแพร่ข่าวสาร

6.2. การโฆษณา

6.3. การประชาสัมพันธ์

7. ด้านการออกแบบ

7.1. ออกแบบภายใน

7.2. ออกแบบผลิตภัณฑ์

7.3. ออกแบบสิ่งพิมพ์