การปะยุกค์การใช้งานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การปะยุกค์การใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การปะยุกค์การใช้งานคอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

1.1. - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ลักษณะมัลติมีเดีย

1.2. - เผยแพร่การเรียนบนเว็บ เช่น e-Learning เป็นต้น

1.3. - เกิดการเรียนรู้ทางไกล

1.4. - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ลักษณะมัลติมีเดีย - เผยแพร่การเรียนบนเว็บ เช่น e-Learning เป็นต้น - เกิดการเรียนรู้ทางไกล

2. ด้านการฝึกอบรม

2.1. - มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสอน เรียกว่า e-Training มีส่วนช่วยให้พัฒนาศักยภาพทางบุคลากรเป็นอย่างมาก

2.2. ปัจจุบัน มีการพัฒนาเว็บสำหรับอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลายแห่ง เช่น สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบัน มีการพัฒนาเว็บสำหรับอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลายแห่ง เช่น สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ด้านความบันเทิง

3.1. - มัลติมีเดียได้รับความแพร่หลายในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เช่น ภาพยนต์ คาราโอเกะ เกมส์ ข่าว ละคร เป็นต้น

3.2. - เว็บไซต์ทีวี

3.3. - เกมส์ออนไลน์

4. ด้านธุรกิจ มีความสะดวกเป็นอย่างมาก ในการ

4.1. นำเสนองาน นำเสนอสินค้า

4.2. - ประชุมทางไกล ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ มัลติมีเดียได้เป็นปัจจัยหลักสำคัญ ในการ

5.1. - นำเสนอ และเผยแพร่ข่าวสาร

5.2. - การโฆษณาและการถ่ายทอด

5.3. - ตู้ประชาสัมพันธ์

6. ด้านความเป็นจริงเสมือน

6.1. - ความจริงเสมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถเลียนแบบการเรียนรู้ และสัมผัสผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงเสมือน

7. ด้านโมบายเทคโนโลยี ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เช่น

7.1. - เทคโนโลยีมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบการใช้โมบายเทคโนโลยี M-Billing M-Commerce M-Banking M-Entertainment M-Messaging