Get Started. It's Free
or sign up with your email address
චෛතසික 52 by Mind Map: චෛතසික  52

1. අඤසමාන 13

1.1. සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7

1.1.1. ඵස්ස

1.1.2. වේදනා

1.1.3. සඤ්ඤා

1.1.4. චේතනා

1.1.5. එකග්ගතා

1.1.6. මනසිකාර

1.1.7. ජිවිතේන්ද්‍රිය

1.2. ප්‍රකිර්නක 6

1.2.1. විතක්ක

1.2.2. විචාර

1.2.3. අධිමොක්ක

1.2.4. විරිය

1.2.5. ප්‍රීති

1.2.6. ඡන්ද

2. අකුසල 14

2.1. උදා : ලෝභ, ඉස්සා, මාන, දිට්ටි, දෝස, අහිරික, අනොත්තප්ප

3. ශෝබන25

3.1. ශෝබන සාධාරණ 19

3.1.1. උදා: සද්ධා, සති, හිරි, ඔත්තප්ප, අලෝධ, අදෝස

3.2. අප්පමඤ්ඤ

3.2.1. කරුණා

3.2.2. මුදිතා

3.3. විරති 3

3.3.1. සම්මා වාචා

3.3.2. සම්මා කම්මන්ත

3.3.3. සම්මා ආජිව