Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ทรัพยากรอากาศ by Mind Map: ทรัพยากรอากาศ
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

ทรัพยากรอากาศ

การปนเปื้อนในอากาศ

แก็สอันตราย

แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์

ฝุ่นละออง

Schedule

Budget

เชื้อโรค

KPI's

ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

สุขภาพ

Project specifications

End User requirements

Action points sign-off

ทัศนวิสัย

Define actions as necessary

เศรษฐกิจ

การเกษตร

น้ำ

โลกร้อน

วิธีแก้ปัญหา

อนุรักษ์ป่าไม้

งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ

มีการตรวจสอบอากาศ

ประกอบด้วย

แก๊สชนิดต่างๆ

ออกซิเจน

ไนโตรเจน

คาร์บอนไดออกไซด์

ไอน้ำ