Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ทรัพยากรอากาศ by Mind Map: ทรัพยากรอากาศ
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

ทรัพยากรอากาศ

การปนเปื้อนในอากาศ

แก็สอันตราย

ฝุ่นละออง

เชื้อโรค

ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

สุขภาพ

ทัศนวิสัย

เศรษฐกิจ

การเกษตร

น้ำ

โลกร้อน

วิธีแก้ปัญหา

อนุรักษ์ป่าไม้

งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ

มีการตรวจสอบอากาศ

ประกอบด้วย

แก๊สชนิดต่างๆ

ไอน้ำ