ตัวกลางสื่อสารข้อมูล Media

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ตัวกลางสื่อสารข้อมูล Media by Mind Map: ตัวกลางสื่อสารข้อมูล Media

1. ตัวกลางที่ใช้เพื่อส่งผ่านข้อมูล มี 2 ชนิด คือ มีสาย และ ไร้สาย

2. แต่ละชนิดมีความถี่ต่างกัน เรียกว่า แบนด์วิธ (Bandwidth)

3. ถ้ามีแบนด์วิธสูงก็จะรับส่งข้อมูลได้มาก

4. ความถี่ของช่องสัญญาณจะเป็นตัวกำหนดความจุของข้อมูล ที่ส่งไปในช่วงเวลาหนึ่งมีหน่วยเป็นบิตต่อวินาที