ระบบจำลองการแสดงสถานะช่องจอดภายในลานจอดรถผ่านเว็บไซต์ Model for Showing Status of Available Park...

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบจำลองการแสดงสถานะช่องจอดภายในลานจอดรถผ่านเว็บไซต์ Model for Showing Status of Available Parking Lots Via Website by Mind Map: ระบบจำลองการแสดงสถานะช่องจอดภายในลานจอดรถผ่านเว็บไซต์  Model for Showing Status of Available Parking Lots Via Website

1. PlatForm

1.1. IOS

1.2. Android

1.3. Windows

1.4. Linux

2. Service

2.1. Game

2.2. Utility

2.3. Cloud

2.4. SNS

2.5. www

2.5.1. จองที่จอดรถได้

2.5.2. ส่ง Message.ได้

3. Device

3.1. Tablet

3.2. Phablet

3.3. Mobile

3.4. Smart Phone

4. Tools

4.1. Windows

4.2. IOS

4.3. Linux

4.4. Android

4.4.1. Android 2.0

4.4.2. Android 4.1.1

4.4.3. Android 4.1.2

4.4.4. Android 4.1.3

5. Programming

5.1. PHP

5.2. Java Script

5.3. HTML5

6. พบที่ปรึกษา

7. Database

7.1. ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องฐานข้อมูล