سلام اینجا شروع می کنم

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
سلام اینجا شروع می کنم by Mind Map: سلام اینجا شروع می کنم

1. کار

1.1. شرکت

1.2. تدریس خصوصی

1.3. تدریس در به آموز

2. خانواده

2.1. همسر

2.2. فرزند

2.3. پدر و مادر

3. جامعه

4. hi

4.1. New Topic

4.1.1. New Topi

4.1.1.1. New Topic

5. New Topic

5.1. کتاب

6. New Topic

6.1. بله

6.1.1. بله

6.2. تشکر

7. y

8. New Topic

9. New Topic

9.1. New Topic

10. New Topic

11. New Topic