Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Blended leertraject Presenteren by Mind Map: Blended leertraject Presenteren
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Blended leertraject Presenteren

Isabelle, mooi voorbeeld van scaffolding toegepast! Kristin

Belang van ontwikkeling vaardigheid voor deelnemer

Door zichzelf gevoeld

Door anderen benoemd/geeist

Keuze voor Presenteren als skill

Maakt niet uit welke skill je neemt?

Minder interactie tussen partijen, daarom makkelijker online te leren?

Als basisvdgh voor allerlei 'moeilijkere' skills, zie deelname aan onderhandeling ook als een reeks korte presentaties

Jezelf opnemen als oefenmethode - voorwaarden voor succes

als er (nog) geen feedback wordt gegeven

Jezelf vergelijken met een model

Inzicht in theorie noodzakelijk?

Er is geen publiek

Je kijkt meteen naar jezelf terwijl je opneemt - invloed?

Wat neem je op?

Welke mogelijkheden biedt Moodle, evt in combinatie met...

Leeractiviteiten die feedback mogelijk maken

Voortgang zichtbaar maken

Presentatie van interactieve opdrachten

Gemak van insturen en bekijken voor deelnemers

Verkennen:

Online feedback op je ingestuurde video - voorwaarden voor succes

Goede artikelen over feedback in leren:http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/sept12/vol70/num01/Seven-Keys-to-Effective-Feedback.aspx Feedback is not advice and not a judgement, it's purely giving back the effectCalibrated Peer Feedback op essays: http://www.rpajournal.com/dev/wp-content/uploads/2013/05/SF4.pdf http://www.teachthought.com/learning/20-ways-to-provide-effective-feedback-for-learning/

Kwaliteit taak van degene die video moet insturen

Wie geeft feedback

Waarop wordt feedback gegeven

Hoe stuur je op kwaliteit van feedback

Uit prfschr Hommes: Om de kwaliteit van de feedback te optimaliseren wordt in de cursus gebruikt gemaakt van een extra observatieopdracht en van voorgestructureerde observatieformulieren die tot doel hebben om studenten te helpen bij het genereren en geven van feedback. Bovendien geeft de trainer tijdens de eerste bijeenkomst zelf een demonstratie van de rol van observator.

Hoe bevorder je het leren van feedback (dat je presentatie beter wordt doordat je feedback verwerkt)

Mate gedetailleerdheid van feedback verschilt voor peer/coach

Vorm waarin feedback gegeven wordt

Verschillen live/online fb

Verschillen verder onderzoeken

Effectieve opbouw traject?

Is elke deelnemer steeds met hetzelfde bezig of kunnen leerdoelen verschillen

Afwisseling f2f/online

Opbouw in moeilijkheidsgraad?

Deconstructie in deelvaardigheden en vervolgens opbouw

n deze ‘microtrainingsmethode’ (Ivey, 1971; Ivey & Authier, 1978) wordt de complexe vaardigheid van het voeren van een hulpverleningsgesprek opgedeeld in concreet omschreven deelvaardigheden (skills). Voor het aanleren van deze vaardigheden wordt in de microtrainingsmethode gebruik gemaakt van de leerprincipes van Bandura (1977): het leren van de consequenties van gedrag en het leren door het observeren van gedrag. Opsplitsen in deelvaardigheden biedt kader voor analyse van presentatie, eenduidig begrippenapparaat. Laatste voordeel van het gebruik van deelvaardigheden, is dat het de vorming van mentale programma’s voor de complexere vaardigheden bevordert (De Groot, 1978). Onder een mentaal programma verstaat De Groot een in het geheugen opgeslagen vermogen om in bepaalde situaties met bepaald gedrag te reageren. Maar hoe splits je presenteren op in deelvaardigheden?

'Aspecten' van presentatie: ik, toehoorder, verhaal, bedrijf (driehoek)

Hoe lang moet het traject duren?

Werken aan eigen presentatie die je in de loop van traject steeds verder verbetert?

Starten met 'algemene' vdgh en dan over naar specieke soorten presentaties, vergelijkbaar met opbouw training Gespreksvoering OU?

Hoe motiveer je om (ook) online te leren

Model Galan, glijbaan en trap, soms confrontatie nodig

Attitude tav leren van elkaar

Deelnemer ziet zichzelf groeien

Online en f2f prestaties summatief beoordelen, niet alleen formatief

Niet alleen eindprestatie beoordelen, maar ook tussentijds

Nieuwsgierigheid prikkelen

outcome expectancy

= vertrouwen op positieve effect in praktijk van toepassen nieuw gedrag Prfschrft Hommes: During training the motivation to apply the skills can be influenced by a demonstration and experiencing of the usefulness of skills. Furthermore motivation can be enhanced by giving positive feedback on adequate application Zowel Uitkomstverwachting als uitkomstwaardering zijn belangrijk voor motivatie = deelnemer denkt dat hij de vdh door de training kan leren en hij vindt het ook belangrijk dat hij het leert.

self-efficacy

“beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of action required to produce given attainments”

O.a. motivatie vooraf is wel heel belangrijke voorwaade voor slagen self-instruction

Our findings indicate that the effects of a training programme with unsupervised sessions can be very strong and comparable to the effects of training under full supervision, provided that the sessions are well embedded in a self-instruction programme and participants show sufficient motivation, self-efficacy, and independence. Je hebt zowel trainingsmotivatie nodig, zodat de deelnemer zich tijdens de training wil inzetten, en topassingsmotivatie: de deelnemer gaat actief op zoek naar situaties om nieuwe vdgh uit te proberen Succes van ZIP: Maar let op: deelnemers waren vooraf al zeer gemotiveerd! "Het is goed mogelijk dat een uitgesproken lage motivatie of self-efficacy bij deelnemers wel degelijk een grote negatieve invloed zal hebben op de trainingseffecten." Waarschijnlijk alleen geschikt voor deelnemers met hoge intrinsieke motivatie

Welk inzicht geef je de opdrachtgever in vorderingen deelnemers?

Beoordeling door coach en peers van 0-meting en eindprestatie rapporteren?

Coach schrijft korte reflectie op ontwikkeling deelnemers

Deelnemer schrijft reflectie op eigen ontwikkeling en 'bewijst' met compilatievideo

Belang van privacy

wie ziet de video's

wie ziet feedback

Waarop kun je de kwaliteit van de training testen?

knowledge, skills, self-efficacy, outcome value, outcome expectancy, and transfer

Samenwerking met afdelingen voor Leren en Ontwikkelen

Hoe past het in hun aanbod/sluit het aan bij hun visie?

Jane Hart, van Van packaging naar Scaffolding en Social capablity building, zie ook 'The connected worker' http://connectedworkplace.co.uk/

Hoe verkopen we het effect

Met organisatie transfer bevorderen

Modeling vergroot transfer, ook steun uit de omgeving, zie transfermodel op p. 24 prfschr HommesAls cursist actief op zoek gaat naar toepassingsmogelijkheden dan is kans op transfer het grootst

Wat voor presentatie als doel?

Alle soorten in alle contexten, of selectie, of bepaalt de deelnemer dat zelf?

Focussen op persoonlijke presentatie en digitale hulpmiddelen bewaren voor verdieping?

Denk aan "the digitally connected worker". Presentaties worden ook online gezet, evt met audiocommentaar

Keuze van leer- en ontwerpprincipes

Connectivism?

Toegepast op instructional design van 2 MOOCs Zie voor uitleg: http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm

Hoe informeel leren bij presenteren activeren?

Vertrouwen op kracht van zelfinstructie?

Hommes: Hoe moeten we nu het succes van het zelfinstructieprogramma verklaren? De kracht van het programma lijkt te liggen in de combinatie van heldere theorie, duidelijk omschreven vaardigheden, gebruik van leertheoretische principes, begeleiding op enkele belangrijke momenten, gestructureerde programma-onderdelen, voorschriften voor de nabespreking en een duidelijke taakverdelingen die maximale betrokken- heid van medestudenten stimuleert. Het zelfinstructieprogramma, met begeleiding bij slechts drie van de acht bijeenkomsten, biedt studenten blijkbaar voldoende houvast voor het zelfstandig effectief uitvoeren van de gehele training en de aanwezigheid van een trainer lijkt daar niets aan toe te voegen.Studenten geven in hun evaluaties van de cursus echter structureel aan dat zij erg veel leren van de toegevoegde feedback van docenten, boven die van medestudenten. Het is dan ook mogelijk dat de professionele begeleider wel een extra bijdrage levert aan de training maar dat de afwezigheid hiervan bij het ZIP in de effectmetingen wordt gecompenseerd door specifieke positieve effecten van zelfinstructie, waardoor per saldo geen verschillen worden gevonden. Ondersteuning daarvoor is te vinden in het feit dat studies naar de effecten van zelfinstructieprogramma’s op onderdelen regelmatig significant hogere effecten te zien geven voor de zelfinstructieve cursus dan voor de begeleide variant waarmee deze cursus vergeleken wordt (Bosker et al., 1995;Waar zou deze meerwaarde van zelfinstructie in kunnen liggen? In de eerste plaats worden deelnemers door de zelfinstructie gedwongen om zich in de cursus actief op te stellen en goed op de hoogte te zijn van de leerstof. Ze kunnen niet achterover leunen en afwachten wat de trainer hen te bieden heeft. Ze hebben gedurende de hele trai- ning een actieve rol tijdens de oefeningen en rollenspelen en ze zijn samen verantwoor- delijk voor het verloop van de training. Deze extra activiteit en verantwoordelijkheid kan tot gevolg hebben dat ZIP-deelnemers de stof beter voorbereiden en verwerken dan deelnemers aan het BP, waardoor hun kennis en vaardigheid positief wordt beïn- vloed. Als deelnemers merken dat zij in staat zijn gezamenlijk een training uit te voeren, kan dat ook positieve gevolgen hebben voor de self-efficacy, zowel op het gebied van gespreks- (en sociale) vaardigheden als dat van de algemene self-efficacy. De grote betrokkenheid zou ook kunnen bijdragen aan de motivatie van de deelnemers. In de tweede plaats kan het voorbereiden en uitvoeren van de rol van regisseur ertoe bijdragen dat de deelnemers extra vaardigheid opdoen in het begeleiden van groeps- bijeenkomsten, hetgeen wellicht de gespreksvaardigheid (en mogelijk ook motivatie en self-efficacy) positief beïnvloedt.

Ontwerpmethodiek

Scaffolding

Wat is de rol van de prof begeleider traditioneel en wat kan het ZelfInstructieprogramma of een deelnemer vervangen?

het aanbrengen en bewaken van de structuur van het trainingsprogramma

Bij oefenbijeenkomsten krijgen 2 deelnemers de rol van regisseur met gedeelde rollen: de een zorgt voor structuur en de ander draagt info over

het geven van informatie

deelnemer vertaalt informatie in tekst naar een presentatie die voor de andere deelnemers een leermiddel wordt

het scheppen van oefensituaties

Zowel binnen de groep als op het werk. Voor het laatste samenwerking zoeken met manager op werk

het scheppen van een stimulerende en constructieve leeromgeving (bij uitstek trainersrol)

het vertonen van modelgedrag

het geven van feedback

Bij oefenbijeenkomsten krijgen 2 deelnemers de rol van regisseur met gedeelde rollen: de eenzorgt voor structuur en de ander draagt info over

welke techniek moet de deelnemer tot zijn beschikking hebben?

@Marion, wat denk jij? Moet zo laagdrempelig mogelijk zijn toch?

een mogelijkheid om video op te nemen: smartphone, tablet, camera

snelle internetverbinding