CTPS (RoM)

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CTPS (RoM) by Mind Map: CTPS (RoM)

1. Tin tức & Thông báo

1.1. Thông báo

1.2. Sự kiện

1.3. Cập nhật

1.4. Bảng phong thần

2. RoM: Rise of Demon Lord

2.1. Thảo luận chung

2.2. Hướng dẫn

2.3. Addons

2.4. Quests

2.5. Instances

2.5.1. Mini games

2.6. PvP. PvE ...

2.7. Screenshots and Movies

2.7.1. Screenshots

2.7.2. Movies

3. Classes

3.1. Thảo luận chung về Dual Classes

3.2. Knight

3.3. Warrior

3.4. Scout

3.5. Rogue

3.6. Priest

3.7. Mage

4. Cộng đồng

4.1. Giao lưu, gặp gỡ, làm quen

4.2. Cafe, gặp mặt,...

4.3. Thư giãn, giải trí

4.4. Off-topic

5. Góc kỹ thuật

5.1. Hỗ trợ kĩ thuật

5.2. Bugs Report

5.2.1. Báo lỗi

5.2.2. Lỗi đã sửa

5.3. Suggestions and Feedback

6. Server forum

6.1. Server 1

6.1.1. Thảo luận chung

6.1.2. Guild

6.1.3. Siêu thị

6.2. Server2