chiến lược định vị của các đối thủ cạnh tranh

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
chiến lược định vị của các đối thủ cạnh tranh by Mind Map: chiến lược định vị của các đối thủ cạnh tranh

1. trung nguyên

1.1. slogan “Khơi nguồn sáng tạo” Trung Nguyên đã tạo cảm hứng, thúc đẩy sáng tạo cho những người thưởng thức cà phê

1.2. định vị thương hiệu trung nguyên là 1 phần của truyền thống việt nam

1.3. đưa ra sản phẩm đặc trưng chiến lược là cà phê chồn

1.4. "Một bảo tàng cà phê thế giới tại Việt Nam" minh chứng cho lịch sử phát triển của ngành cà phê Việt Nam

1.5. Kết hợp di sản văn hóa và tính hiện đại là điểm đặc sắc của Trung Nguyên

2. starbuck