ภาพเสมือนจริง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาพเสมือนจริง by Mind Map: ภาพเสมือนจริง

1. หมายถึง

1.1. สร้างกราฟิกส์โดยใช้คอมพิมเตอร์ที่เป็นภาพเป็น 3D สามารถใช้ดูแทนสถานที่จริง หรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอย่างเสมือนจริง

2. การใช้งาน

2.1. ด้านการแพทย์

2.1.1. สร้างเป็นภาพ 3D เสมือนจริงในการเรียนรู้

2.2. ด้านโฆษณา

2.2.1. ใช้โฆษณาสิ่งที่กำลัจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น โครงการต่างๆ

2.3. การออกแบบ

2.3.1. ออกแบบสถานที่ต่างๆ

3. โปรแกรมการใช้งาน

3.1. 3Ds max

3.2. Illustrator

3.3. Lumion