ภาพเสมือนจริง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาพเสมือนจริง by Mind Map: ภาพเสมือนจริง

1. คือภาพที่สร้างจากโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ออกมาเสมือนจริง เป็นภาพ 3 มิติ

2. สามารถนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การสื่อสาร การโฆษณา หรือการทำตัวอย่าง

2.1. นำไปฝึกฝนการเรียนรู้การแพทย์ โยไม่ต้องอยู่กับผู้ป่าวยจริง

2.2. สร้างรูปแบบจำลอง เช่น โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2.3. ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น เชิญชวน หรือ การค้าขาย

3. ข้อดี

3.1. เราสามารถเห็นภาพเสมือนจริงได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปพื้นที่จริง เช่น การวางแปนบ้าน หรือการดูพื้นที่ต่างๆ

4. ข้อเสีย

4.1. เราไม่สามารถรู้รายละเอียดเล็กๆจากภาพเสมือจริงได้ และอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น