สื่อ (media)

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สื่อ (media) by Mind Map: สื่อ (media)

1. มาจากภาษาลาติน

1.1. สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุ

2. การเเบ่งตามลักษณะของสื่อ

2.1. เเบ่งตามยุคสมัย

2.1.1. 1.สื่อดั้งเดิม (Traditional Media)

2.1.1.1. หนังสือพิมพ์

2.1.1.2. วิทยุ

2.1.1.3. โทรทัศน์

2.1.2. 2.สื่อใหม่ (New Media)

2.1.2.1. facebook

2.1.2.2. twitter

2.1.2.3. E-mail

2.1.2.4. Wechat

2.1.2.5. Line

2.1.2.6. Youtube

2.2. แบ่งตามวิธีการเข้า และถอดรหัส

2.2.1. วัจนะ

2.2.1.1. คำพูด

2.2.2. อวัจนะ

2.2.2.1. ท่าทาง

2.3. ตามประสาทการรับรู้

2.3.1. การเห็น

2.3.1.1. นิตยสาร

2.3.2. การฟัง

2.3.2.1. วิทยุ

2.3.3. การเห็นและการฟัง

2.3.3.1. โทรทัศน์

3. รูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสารมัลติมีเดีย

3.1. ใช้สาย

3.1.1. โทรศัพท์บ้าน

3.1.2. โทรเลข

3.1.3. ทีวี

3.1.4. วิทยุ

3.2. ไร้สาย

3.2.1. Bluetooth

3.2.2. Wireless Access Protocol

3.2.3. Global Positioning System( GPS)

3.2.4. เทคโนโลยี 1G

3.2.4.1. พ.ศ.2526

3.2.4.2. ระบบ Analog

3.2.4.3. โทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียว

3.2.4.4. เริ่มใช้ครั้งเเรกที่ญี่ปุ่น

3.2.5. เทคโนโลยี 2G

3.2.5.1. พ.ศ.2534

3.2.5.2. ระบบ Digital

3.2.5.3. เริ่มมีการดาวโหลด Download Ringtone , Wallpaper , Graphic

3.2.5.4. เริ่มใช้ครั้งเเรกที่ฟินเเลนด์

3.2.6. เทคโนโลยี 3G

3.2.6.1. พ.ศ. 2544

3.2.6.2. ระบบ Wireless

3.2.6.3. เริ่มใช้ครั้งเเรกที่ญี่ปุ่น

3.2.7. เทคโนโลยี 4G

3.2.7.1. ระบบ WiMax

4. การเเบ่งประเภทสื่อ

4.1. สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4.1.1. สื่อสิ่งพิมพ์

4.1.1.1. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ ภาพถ่าย

4.1.2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

4.1.2.1. วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์

4.2. สื่อโสต สื่อทัศน์

4.2.1. สื่อโสต

4.2.1.1. วิทยุกระจายเสียง เทป

4.2.2. สื่อทัศน์

4.2.2.1. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ ภาพถ่าย

4.3. สื่อร้อนและสื่อเย็น

4.3.1. สื่อร้อน

4.3.1.1. สื่อที่นำสารส่งไปยังผู้รับสาร และผู้รับสารไม่ได้มีส่วนร่วมในการส่งสารเลย

4.3.2. สื่อเย็น

4.3.2.1. สื่อที่นำข่าวสารไปยังผู้รับ โดยบางครั้ง ผู้รับสารจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการพยายามให้ได้ข่าวสารที่สมบูรณ์

4.4. ตามรูปแบบและสถานการณ์การสื่อสาร

4.4.1. สื่อภายในบุคคลสื่อภายในบุคคล ( Intrapersonal Communication)

4.4.1.1. เป็นการสื่อสารกับตนเอง

4.4.2. สื่อระหว่างบุคคล ( Interpersonal Communication)

4.4.2.1. การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นรูปแบบของการสื่อสารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

4.4.3. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)

4.4.3.1. เป็นการแบ่งประเภทสื่อโดยอาศัยการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเป็นหลัก ลักษณะการสื่อสารเเบบกลุ่มใหญ่