สื่อ

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สื่อ by Mind Map: สื่อ

1. สื่อเก่าและสื่อใหม่

1.1. สื่อเก่า คือ เป็นสื่อที่เริ่มขึ้นมาในยุคต้นๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นสื่อมวลชนที่เข้าถึงประชาชนผู้รับสารได้คราวละมากๆ เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว ผู้รับสารได้รับสารเพียงทางเดียว ผู้ส่งสารไม่สามารถทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ในเวลานั้นๆ เสียเวลานาน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ซึ่งประชาชนหรือผู้บริโภคสื่อไม่สามารถตอบโต้หรือแสดงความคิดเห็นลงไปในสื่อได้เลย

1.2. สื่อใหม่ คือ การสื่อสารในรูปแบบใหม่ ที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบการสื่อสาร และไม่จำกัดอยู่ในวงแคบๆอีกต่อไป นอกจากนี้ สื่อใหม่ยังเป็นการทำให้ผู้รับสาร ไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน อันเป็นการกระจายข่าวสารไปได้ทุกสารทิศ

1.3. สื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ แตกต่างกันอย่างไร สื่อดั้งเดิม - ล้าสมัยกว่าสื่อใหม่ -ล่าช้ากว่า สื่อใหม่ - รวดเร็วกว่า -ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า - ผูุ้ใช้สื่อใหม่ต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์

2. ประเภทของสื่อ

2.1. 1. แบ่งประเภทของสื่อออกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1.1 สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ ภาพถ่าย 1.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์

2.2. 2. แบ่งประเภทของสื่อออกเป็นสื่อที่รับรู้โดยการฟังหรือสื่อโสต การเห็นหรือสื่อทัศน์ และทั้งการฟังและการมองเห็นหรือสื่อโสตทัศน์ 2.1 สื่อโสต (Audio Media ) ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง เทป 2.1 สื่อทัศน์ ( Visual Media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ ภาพถ่าย

2.3. 3. แบ่งประเภทของสื่อเป็นสื่อร้อนและสื่อเย็น 3.1 สื่อร้อน (Hot Media) สื่อที่นำสารส่งไปยังผู้รับสาร และผู้รับสารไม่ได้มีส่วนร่วมในการส่งสารเลย 3.2 สื่อเย็น (Cool Media) คือ สื่อที่นำข่าวสารไปยังผู้รับ โดยบางครั้ง ผู้รับสารจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการพยายามให้ได้ข่าวสารที่สมบูรณ์

2.4. 4. การแบ่งประเภทของสื่อโดยธรรมชาติในการนำสาร 4.1 สื่อวัจนะ ได้แก่ สื่อที่นำสารในลักษณะที่เป็นภาษาพูด ภาษาเขียน 4.2 สื่ออวัจนะ ได้แก่สื่อที่นำสารซึ่งไม่เป็นภาษาพูด แต่เป็นสัญลักษณ์ เครื่องหมาย (Signs) และอากัปกิริยา

2.5. 5. การแบ่งประเภทของสื่อ ตามรูปแบบและสถานการณ์การสื่อสาร มี 3 ประเภท 5.1 สื่อภายในบุคคล 5.2 สื่อระหว่างบุคคล 5.3 การสื่อสารมวลชน

2.6. 6. การแบ่งประเภทของสื่อเป็นสื่อสนับสนุน 6.1 สื่อสนับสนุนในการบันทึกข่าวสาร 6.2 สื่อสนับสนุนในการขนส่งข่าวสาร 6.3 สื่อสนับสนุนในการถ่ายทอดข่าวสาร

3. สื่อ หมายถึง ติดต่อให้ถึงกัน