Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Troonrede 2013 by Mind Map: Troonrede 2013
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Troonrede 2013

afrondend

Kracht & kwaliteit van samenleving vast ouden

veranderingen noodzakelijk

dragelijk voor iedereen

Vraagstukken zijn: Complex en ingrijpend

Caribische delen Koninkrijk

in 2010 aangepast

meer aandacht voor samenwerking op economisch terrein

profijtelijk voor alle partijen

goed voor noodzakelijke financiële zelfstandigheid & stabiliteit

binnenkort samen met Koningin Máxima alle 6 bezoeken

ontwikkelingshulp

nota 'nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

doelstelling klassieke vormen ontwikkelingshulp te verbinden met versterking van handelsrelaties

combinatie die wederzijds voordeel biedt

Nederlandse bedrijfsleven: veel expertise in waterbeheer.

helpen waterproblemen op te lossen wereldwijd

Caribische delen van het Koninkrijk

in 2010 aangepast

meer aandacht voor samenwerking op economisch terrein, profijtelijk voor alle partijen, goed voor noodzakelijke financiële zelfstandigheid & stabiliteit, Untitled

binnenkort samen met Koningin Máxima alle 6 bezoeken

krijgsmacht

Berekend zijn op taken berekend in Nederland en buitenland

opereren om belangen van ons land veilig te stellen

nota: 'In het belang van Nederland'

Nederlandse mannen &vrouwen actief om de internationale rechtsorde te beschermen

verdienen onze grote dank & waardering voor hun moeilijke werk

buitenland

Groeiende internationale verwevenheid

open economie heeft Nederland veel gebracht

ons land ook extra kwetsbaar

Internationale crisis

stagnatie

Samenwerking met andere landen is belangrijk

Europese Unie belangrijk voor toekomst

Economie

Sociaal

politiek

stevig fundament onder de euro is cruciaal

totstandkoming van bankenunie, Houdbare tekorten, versterking economische structuur

concurrentiekracht en groeivermogen lidstaten versterken via Europese interne markt, belemmering op terreinen veel terreinen

Impuls voor handel met landen buiten EU door vrijhandelsakkoorden

Verenigde Staten

Japan

speerpunt voor regering: takenpakket EU

Lidstaten zelf:, Belastingen, Sociale zekerheid, Pensioenen, Zorg, onderwijs

Buiten EU

lange traditie internationale samenwerking

viering van honderd jaar Vredespaleis

2014: gastheer van de Nuclear Security Summit

Syrië, humanitaire noodsituatie, Noodzaak internationale rechtsorde, sterke nadruk op humanitaire recht

Onveiligheid & instabiliteit in kwetsbare regio's beïnvloeden onze, Vrijheid, Veiligheid, welvaart

woningmarkt

verplicht annuïtair aflossen nieuwe hypotheken als voorwaarde voor aftrek van hypotheekrente

2014: maximale aftrek voor eigen woning geleidelijk terugbrengen naar 38% (28 jaarlijkse stappen van 0,5%)

opbrengst > mensen met middeninkomen

huurmarkt te hervormen

inkomensafhankelijke huurverhogingen

extra inkomsten bij woningcorporaties afgeroomd d.m.v verhuurdersheffing

door binnenlandse hervormingen, Nederland klaar voor toekomst

werk

Werkloosheidswet & ontslagrecht gemoderniseerd

WW krijgt een meer activerend karakter

Sociale partners nemen het voortouw bij begeleiding van werk naar werk (scholing)

WW, publiek gefinancierde deel WW tot 24 maanden, Sociale partners nemen verantwoordelijkheid voor privaat gefinancierd deel WW, extra prikkel bij werkgevers & werknemers: investeren in kwaliteit mensen, Werknemers die ontslagen worden: ontvangen scholingsbudget

Flexwerkers

meer zekerheid en meer bescherming

Ontslagrecht

Wordt eerlijker & eenvoudiger, 1 ontslagroute voor alle werknemers

langere termijn

Hervormingen

die groeivermogen Nederlandse economie versterken

Publieke voorzieningen aanpassen aan deze tijd

omslag participatiesamenleving, zichtbaar in

sociale zekerheid

langdurige zorg

nu

Eigen keuzes maken

Eigen leven inrichten

voor elkaar kunnen zorgen

Ontwikkeling in zorg & sociale voorzieningen dicht bij mensen in samenhang te organiseren

decentralisatie overheidstaken, 1. nieuw stelsel van jeugdzorg, ingang 2015, Kinderen veilig opgroeien, Talenten ontwikkelen, later participeren in de samenleving., jeugdzorg via de gemeenten dicht bij kind, Gemeenten kunnen o.b.v. specifieke situatie van kind maatwerk leveren in, Wonen, Onderwijs, Veiligheid, sport, 2. langdurige zorg grondig hervormen, uitgaven blijven explosief stijgen, 2200 per Nederlander per jaar, Lichtere vormen langdurige zorg worden uitgevoerd door gemeenten, Beoordeling noodzakelijkheid, Traplift, taxivergoeding, Vergoeding huishoudelijke hulp blijft beschikbaar, Medische zorg (verpleging) valt onder reguliere zorgverzekering, 3. gemeenten samen met sociale partners werkbedrijven oprichten, om mensen in bijstand / arbeidsbeperking te helpen bij vinden van baan, Werkgevers &overheid garant voor 125.000 extra banen in 2026, niet gehaald dan bedrijven verplicht % te rekruteren

stimuleren economie & werkgelegenheid (korte termijn)

ontslagvergoedingen uit aparte bv versneld laten uitbetalen (voordelig belastingtarief)

De vrijstelling schenkingsbelasting verruimd

Jongere generaties gemakkelijker investeren in de eigen woning.

Toegang tot kredieten vergroten, 125 miljoen

MKB: investeren in nieuwe activiteiten

Ondernemers

investeringen versneld fiscaal af te schrijven

Nederlandse investeringsinstelling oprichten, regering, Pensioenfondsen, Verzekeraars, banken, Doel: Grote beleggers koppelen aan geschikte investeringsprojecten op terreinen als:, Zorg, Energie, Schoolgebouwen, Infrastructuur, economie te stimuleren

werk

mensen aan werk houden en krijgen, 600 miljoen beschikbaar

Sociaal Akkoord, werkgevers en werknemers komen met sectorplannen, Meer banen, Meer stageplaatsen voor jongeren, Behoud van vakkrachten, betere begeleiding van werk naar werk, Bestrijden jeugdwerkloosheid, Regering samen met gemeenten, sociale partners en onderwijsinstellingen, Jongeren aan de slag te krijgen, kansen op arbeidsmarkt vergroten

akkoorden

onderwijs, Onderwijsakkoord: 3000 extra banen voor jonge leraren

techniek, Techniekpact: betere aansluiting tussen onderwijs & arbeidsmarkt, bestrijdt tekort technisch geschoolde vakmensen

energie, Energieakkoord: stimuleert duurzame economische groei, 15.000 extra banen.

Omgevingswet, Vereenvoudigt en versnelling ruimtelijke procedures,, geen afbreuk doen aan kwaliteit leefomgeving

relatie tussen parlement en regering

2014: veel wetgeving

Centraal Planbureau, cruciaal

"een prudent niveau van overheidsschuld"

Nederlanders betalen

€11 mld per jaar aan rente over de overheidsschuld.

impact

als schuld groeit

rente stijgt

Rentelast steeds zwaarder drukken op, Economische groei, Op betaalbaarheid voorzieningen, inkomens van mensen

extra maatregelen €6 mld

geen loonbijstelling uitkeren

Gezondheidszorg, groter deel zorg via huisarts, strikter te zijn met het geven verzekerde zorg

huishoudentoeslag,, Verschillende toeslagen en regelingen te bundelen, lager naarmate gezinsinkomen stijgt

maatschappelijke ontwikkelingen

zoals

Vergrijzing

internationalisering

resultaat

arbeidsmarkt & stelsel van publieke voorzieningen voldoen niet meer

zichtbaar door financiële en economische crisis

regering zet in op

Toekomstige betaalbaarheid van voorzieningen

Solidariteit tussen generaties

evenwicht tussen verschillende inkomensgroepen

waarom?, onderlinge betrokkenheid is sterk

aanpassing, Publieke, regelingen, voorzieningen

huidige netwerk- en informatiesamenleving

mensen, mondiger, zelfstandiger

noodzaak om tekort overheid terug te dringen

resultaat, klassieke verzorgingsstaat > participatiesamenleving, iedereen die dat kan: verantwoordelijkheid nemen voor eigen leven & omgeving

mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, Waarde toe voegen aan, Eigen leven, samenleving als geheel, Nederlanders samen bouwen aan sterk land van zelfbewuste mensen

Nederland, Compacte en krachtige overheid, Ruimte geeft en kansen biedt waar het kan, Bescherming wanneer nodig, niemand tussen wal en schip, kansen krijgen om veranderingen in eigen leven inpassen

Economische crisis

sinds 5 jaar

gevolgen worden steeds voelbaarder

De werkloosheid stijgt

Het aantal faillissementen loopt op

Huizen worden minder waard

Pensioenen staan onder druk

koopkracht blijft achter

voorzichtige signalen einde mondiale crisis in zicht

perspectief op herstel

Nederlandse economie heeft specifieke problemen van structurele aard, Schuldenlast, Overheid, Huishoudens, vermogenspositie van banken.

groeivermogen Nederlandse economie versterken

Creëren van banen

herstel van vertrouwen bij mensen & bedrijven

Noodzakelijke hervormingen

Kosten tijd

vragen om doorzettingsvermogen

opening

nu eerste keer dat ik mij tot u mag richten

hartverwarmende start van mijn koningschap

Tijdens Verenigde Vergadering van 30 april

terugdenken met grote dankbaarheid

dankbaarheid

mijn moeder, 33 jaar lang met groot, Plichtsbesef,, Warmte, Diep gevoelde betrokkenheid, ingezet voor het Koninkrijk en inwoners, in goede en in slechte tijden, blijvend belangrijke inspiratiebron

gevoelens van verbondenheid evaren na overleden broer Friso, Waren ons tot grote steun, zijn dankbaar

inhuldiging

Nederland heeft zich getoond als goed georganiseerd land, rijk aan talent

dag van tastbare, eenheid, verbondenheid

tussen, Generaties en bevolkingsgroepen, verschillende delen van het Koninkrijk

samenleving, rechtvaardiging van dat gezond vertrouwen in eigen kunnen, goed om dit valk voor 200 jaar Koninkrijk vast te stellen