CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC by Mind Map: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

1. Chương 6: VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHXH

1.1. I. VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1.1.1. Dân tộc và các đặc trưng của dân tộc

1.1.2. Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin

1.2. II. VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1.2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin về tôn giáo và nguồn gốc, bản chất, tính chất, chức năng của tôn giáo

1.2.1.1. Về khái niệm tôn giáo

1.2.1.2. Về nguồn gốc tôn giáo

1.2.1.3. Về bản chất tôn giáo

1.2.1.4. Về tính chất của tôn giáo

1.2.1.5. Về chức năng của tôn giáo

1.2.2. Nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

1.3. III. VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

1.3.1. Khái quát tình hình, đặc điểm dân tộc; quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam

1.3.1.1. Khái quát tình hình, đặc điểm dân tộc Việt Nam

1.3.1.2. Quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam

1.3.2. Tình hình, đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam; quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo

1.3.2.1. Tình hình, đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam

1.3.2.2. Nội dung quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo, tín ngưỡng trong giai đoạn hiện nay

2. Chương 7: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH

2.1. 1.KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG CỦA GIA ĐÌNH

2.1.1. Khái niệm gia đình và các hình thức gia đình trong lịch sử

2.1.1.1. Khái niệm gia đình

2.1.1.2. Các hình thức gia đình trong lịch sử

2.1.2. Mối quan hệ giữa gia đình và xã hội

2.1.2.1. Gia đình là tế bào của xã hội

2.1.2.2. Gia đình là cầu nối giữa cá nhân với xã hội

2.1.2.3. Xã hội là môi trường tồn tại và phát triển của gia đình

2.1.3. Chức năng cơ bản của gia đình

2.1.3.1. Chức năng sinh đẻ (tái sản xuất con người)

2.1.3.2. Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục

2.1.3.3. Chức năng kinh tế, tổ chức tiêu dùng

2.1.3.4. Chức năng thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý, duy trì tình cảm gia đình

2.2. 2. NHỮNG CƠ SỞ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

2.2.1. Cơ sở chính trị - xã hội

2.2.2. Cơ sở kinh tế-xã hội

2.2.3. Cở sở văn hóa

2.2.4. Chế độ hôn nhân tiến bộ

2.3. 3. XÂY DỰNG GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

2.3.1. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và những vấn đề đặt ra từ sự biến đổi của gia đình

2.3.1.1. Sự biến đổi quy mô, kết cấu của gia đình

2.3.1.2. Sự biến đổi các chức năng của gia đình

2.3.1.3. Sự biến đổi quan hệ cơ bản của gia đình

2.3.2. Phương hướng cơ bản để xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

3. Chương 1: Nhập môn chủ nghĩa xã hội hoa học

3.1. 1. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

3.1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Chủ nghĩa xã hội khoa học

3.1.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội

3.1.1.2. Tiền đề khoa học và tư tưởng lý luận

3.1.2. Vai trò của Các Mác và Phriđrích Ănghen

3.1.2.1. Sự chuyển biến lập trường triết học và lập trường chính trị

3.1.2.2. Thời kỳ sau Công xã Pari đến 1895Ba phát kiến vĩ đại của C.Mác và Ph.Ăngghen

3.1.2.3. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

3.2. 2. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

3.2.1. C.Mác và Ph.Ăngghen phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học

3.2.1.1. Thời kỳ từ 1848 đến Công xã Pari (1871)

3.2.1.2. Thời kỳ sau Công xã Pari đến 1895

3.2.2. V.I.Lênin vận dụng và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong điều kiện mới

3.2.2.1. Thời kỳ trước Cách mạng Tháng Mười Nga

3.2.2.2. Thời kỳ sau Cách mạng Tháng Mười Nga

3.2.3. Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa xã hội khoa học từ sau khi V.I.Lênin qua đời đến nay

3.3. 3. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

3.3.1. Đối tượng nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học

3.3.2. Phương pháp nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học

3.3.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học

4. Chương 2.: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

4.1. 1. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

4.1.1. Quan niệm về giai cấp công nhân

4.1.2. Nội dung sứ mệnh của lịch sử của giai cấp công nhân

4.1.3. Điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan quy định giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử

4.1.3.1. Điều kiện khách quan

4.1.3.2. Nhân tố chủ quan

4.2. 2. GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ THỰC HIỆN SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

4.2.1. Quan niệm về giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

4.2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

4.3. 3. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CÂP CÔNG NHÂN VIỆT NAM

4.3.1. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam

4.3.2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong các thời kỳ cách mạng

4.3.3. Định hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

5. Chương 3: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

5.1. 1. CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

5.1.1. Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

5.1.2. Các đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội

5.2. 2. THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

5.2.1. Quan niệm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

5.2.2. Tính tất yếu, nội dung, đặc điểm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

5.3. 3. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

5.3.1. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5.3.1.1. Sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam

5.3.1.2. Thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5.3.2. Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5.3.2.1. Những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng

5.3.2.2. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

6. Chương 4: DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XHCN

6.1. 1. DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

6.1.1. Quan niệm về dân chủ

6.1.2. Quan niệm về dân chủ xã hội chủ nghĩa

6.2. 2. NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

6.2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa

6.2.1.1. Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa

6.2.1.2. Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa

6.2.1.3. Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa

6.2.2. Mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa

6.3. 3. DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

6.3.1. Dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam

6.3.2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

6.3.3. Phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

6.3.3.1. Phát huy dân chủ ở Việt Nam hiện nay

6.3.3.2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

7. Chương 5: CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

7.1. 1. CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

7.1.1. Quan niệm về cơ cấu xã hội – giai cấp và vị trí của cơ cấu xã hội - giai cấp trong cơ cấu xã hội

7.1.1.1. Quan niệm về cơ cấu xã hội – giai cấp

7.1.1.2. Vị trí của cơ cấu xã hội – giai cấp trong cơ cấu xã hội

7.1.2. Sự biến đổi của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

7.2. 2. LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

7.2.1. Tính tất yếu của liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

7.2.2. Nội dung của liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

7.3. 3. CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

7.3.1. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

7.3.1.1. Sự biến đổi cơ cấu xã hội – giai cấp vừa đảm bảo tính qui luật, vừa mang tính đặc thù của xã hội Việt Nam

7.3.1.2. Trong sự biến đổi của cơ cấu xã hội – giai cấp, vị trí, vai trò của các giai cấp, tầng lớp ngày càng được khẳng định

7.3.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

7.3.2.1. Nội dung của liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

7.3.2.2. Phương hướng cơ bản nhằm phát huy tính tích cực của biến đổi cơ cấu xã hội – giai cấp và tăng cường liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam