กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด 8M's

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด 8M's by Mind Map: กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด 8M's

1. Message

1.1. การออกแบบวิธีการสื่อสาร โดยการกำหนดเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร และวิธีการใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้

1.1.1. Message Strategy

1.1.1.1. จะสื่อสารเนื้อหาอะไร (What to say)

1.1.2. Creative Strategy

1.1.2.1. จะสื่อสารอย่างไร (How to say)

1.1.3. Message Source

1.1.3.1. จะให้ใครเป็นผู้สื่อสาร (Who should say it)

2. Media

2.1. การเลือกช่องทางการสื่อสาร

2.2. ควรเลือกใช้หลายรูปแบบผสมกัน

2.3. จัดการให้ทุกรูปแบบมีความสอดคล้องประสานกัน

3. Money

3.1. การกำหนดงบประมาณในการสื่อสาร

3.2. วิเคราะห์ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้

3.3. เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้

3.4. นำเสนอให้ผู้มีอำนาจยินยอมอนุมัติให้ดำเนินการ

4. Mix

4.1. การกำหนดส่วนผสมของการสื่อสารทางการตลาด

4.2. เลือกใช้วิธีการสื่อสารการตลาดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม

4.3. ใช้หลายรูปแบบร่วมกันอย่างลงตัว ไม่ขัดแย้งกันเอง

5. Market

5.1. การกำหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย

5.2. แยกตามความต้องการบริการพฤติกรรมการใช้บริการ

5.3. ปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดความแตกต่างในความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

6. Mission

6.1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

6.2. ระบุผลลัพท์ที่ต้องการจากการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดให้ชัดเจน

6.3. สามารถวัดผลและประเมินความสำเร็จได้

7. Mesurement

7.1. การวัดผลลัพธ์ของการสื่อสารทางการตลาด

7.2. ประเมินทั้งทรัพยากรที่ใช้ไป

7.3. ผลที่ได้ทั้งในระดับ outputs outcomes และ revenues เปรียบเทียบกับที่คาดไว้ในวัตถุประสงค์

8. Management

8.1. การบริหารและประสานงาน

8.2. ดูแลการใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้มีส่วนผสมที่เหมาะสม สอดคล้อง

8.3. เสริมพลังซึ่งกันและกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ