Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

กระบวนการการสื่อสารการตลาด 8M by Mind Map: กระบวนการการสื่อสารการตลาด 8M
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

กระบวนการการสื่อสารการตลาด 8M

ความหมายของกระบวนการการสื่อสารการตลาด

กระบวนการการตลาด หมายถึง กระบวนการทางการจัดการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ คัดเลือก และเสาะแสวงหาโอกาสทางการตลาด เพื่อที่จะสามารถทำให้ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้ขายหรือผู้ผลิต ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ คือ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์การตลาด การพัฒนาระบบข้อมูลและบุคลากรเพื่อการควบคุมและสนับสนุนทางการตลาด ซึ่งอาจแสดงขั้นตอนกระบวนการทางการตลาด 2.1 การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 2.2 การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย 2.3 การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 2.4 พัฒนาระบบข้อมูลและบุคลากรเพื่อการควบคุมและสนับสนุนทางการตลาด

6.

Mix

2.

Mission

1.

Market

3.

Message

5.

Money

4.

Media

7.

Mesurement

8.

Management