กระบวนการการสื่อสารการตลาด 8M

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการการสื่อสารการตลาด 8M by Mind Map: กระบวนการการสื่อสารการตลาด 8M

1. ความหมายของกระบวนการการสื่อสารการตลาด

2. กระบวนการการตลาด หมายถึง กระบวนการทางการจัดการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ คัดเลือก และเสาะแสวงหาโอกาสทางการตลาด เพื่อที่จะสามารถทำให้ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้ขายหรือผู้ผลิต ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ คือ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์การตลาด การพัฒนาระบบข้อมูลและบุคลากรเพื่อการควบคุมและสนับสนุนทางการตลาด ซึ่งอาจแสดงขั้นตอนกระบวนการทางการตลาด 2.1 การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 2.2 การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย 2.3 การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 2.4 พัฒนาระบบข้อมูลและบุคลากรเพื่อการควบคุมและสนับสนุนทางการตลาด

3. 6.

3.1. Mix

3.1.1. การกำหนดส่วนผสมของการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Mix) เลือกใช้วิธีการสื่อสารการตลาดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม และใช้หลายรูปแบบร่วมกันอย่างลงตัว ไม่ขัดแย้งกันเอง

4. 2.

4.1. Mission

4.1.1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ระบุผลลัพท์ที่ต้องการจากการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดให้ชัดเจน สามารถวัดผลและประเมินความสำเร็จได้

5. 1.

5.1. Market

5.1.1. การกำหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย แยกตามความต้องการบริการ พฤติกรรมการใช้บริการ และปัจจัยต่าง ที่ทำให้เกิดความแตกต่างในความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

6. 3.

6.1. Message

6.1.1. การออกแบบวิธีการสื่อสาร โดยการกำหนดเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร และวิธีการใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ o Message Strategy : จะสื่อสารเนื้อหาอะไร (What to say) o Creative Strategy : จะสื่อสารอย่างไร (How to say) o Message Source : จะให้ใครเป็นผู้สื่อสาร (Who should say it)

7. 5.

7.1. Money

7.1.1. การกำหนดงบประมาณในการสื่อสาร วิเคราะห์ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ นำเสนอให้ผู้มีอำนาจยินยอมอนุมัติให้ดำเนินการ

8. 4.

8.1. Media

8.1.1. การเลือกช่องทางการสื่อสาร ควรเลือกใช้หลายรูปแบบผสมกัน และจัดการให้ทุกรูปแบบมีความสอดคล้องประสานกัน

9. 7.

9.1. Mesurement

9.1.1. การวัดผลลัพธ์ของการสื่อสารทางการตลาด ประเมินทั้งทรัพยากรที่ใช้ไป และผลที่ได้ทั้งในระดับ outputs outcomes และ revenues เปรียบเทียบกับที่คาดไว้ในวัตถุประสงค์

10. 8.

10.1. Management

10.1.1. การบริหารและประสานงาน ดูแลการใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้มีส่วนผสมที่เหมาะสม สอดคล้อง เสริมพลังซึ่งกันและกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ