Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

กระบวนการการสื่อสารการตลาด 8M by Mind Map: กระบวนการการสื่อสารการตลาด
8M
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

กระบวนการการสื่อสารการตลาด 8M

ความหมายของกระบวนการการสื่อสารการตลาด

กระบวนการการตลาด หมายถึง กระบวนการทางการจัดการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ คัดเลือก และเสาะแสวงหาโอกาสทางการตลาด เพื่อที่จะสามารถทำให้ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้ขายหรือผู้ผลิต ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ คือ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์การตลาด การพัฒนาระบบข้อมูลและบุคลากรเพื่อการควบคุมและสนับสนุนทางการตลาด ซึ่งอาจแสดงขั้นตอนกระบวนการทางการตลาด 2.1 การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 2.2 การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย 2.3 การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 2.4 พัฒนาระบบข้อมูลและบุคลากรเพื่อการควบคุมและสนับสนุนทางการตลาด

6.

Mix

การกำหนดส่วนผสมของการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Mix) เลือกใช้วิธีการสื่อสารการตลาดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม และใช้หลายรูปแบบร่วมกันอย่างลงตัว ไม่ขัดแย้งกันเอง

2.

Mission

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ระบุผลลัพท์ที่ต้องการจากการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดให้ชัดเจน สามารถวัดผลและประเมินความสำเร็จได้

1.

Market

การกำหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย แยกตามความต้องการบริการ พฤติกรรมการใช้บริการ และปัจจัยต่าง ที่ทำให้เกิดความแตกต่างในความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

3.

Message

การออกแบบวิธีการสื่อสาร โดยการกำหนดเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร และวิธีการใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ o Message Strategy : จะสื่อสารเนื้อหาอะไร (What to say) o Creative Strategy : จะสื่อสารอย่างไร (How to say) o Message Source : จะให้ใครเป็นผู้สื่อสาร (Who should say it)

5.

Money

การกำหนดงบประมาณในการสื่อสาร วิเคราะห์ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ นำเสนอให้ผู้มีอำนาจยินยอมอนุมัติให้ดำเนินการ

4.

Media

การเลือกช่องทางการสื่อสาร ควรเลือกใช้หลายรูปแบบผสมกัน และจัดการให้ทุกรูปแบบมีความสอดคล้องประสานกัน

7.

Mesurement

การวัดผลลัพธ์ของการสื่อสารทางการตลาด ประเมินทั้งทรัพยากรที่ใช้ไป และผลที่ได้ทั้งในระดับ outputs outcomes และ revenues เปรียบเทียบกับที่คาดไว้ในวัตถุประสงค์

8.

Management

การบริหารและประสานงาน ดูแลการใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้มีส่วนผสมที่เหมาะสม สอดคล้อง เสริมพลังซึ่งกันและกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ