กระบวนการวางแผนการสื่อสารตลาด 4P's

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการวางแผนการสื่อสารตลาด 4P's by Mind Map: กระบวนการวางแผนการสื่อสารตลาด 4P's

1. Place

1.1. ช่องทางการจัดจำหน่าย

1.2. การกระจายตัวสินค้า

2. Promotion

2.1. การโฆษณา

2.2. การส่งเสริมการขาย

2.3. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์

2.4. การตลาดทางตรง

3. Product

3.1. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์

3.2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์

3.3. การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์

3.4. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์

4. Price

4.1. กำหนดราคาตามลูกค้า

4.2. กำหนดราคาตามตลาด

4.3. กำหนดราคาตามต้นทุน+กำไร

4.4. ราคาสินค้า

5. 4P เป็นแนวความคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ ปรมาจารย์ด้านการตลาดของอเมริกา