กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด 4P's เป็นแนวความคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ สุดยอดนักการตลาดด้านการตลาด

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด 4P's เป็นแนวความคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ สุดยอดนักการตลาดด้านการตลาด by Mind Map: กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด 4P's  เป็นแนวความคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ สุดยอดนักการตลาดด้านการตลาด

1. Promotion

1.1. 1. การขายโดยใชพนักงานขาย

1.2. 2. การส่งเสริมการขาย

1.3. 3. การโฆษณา

1.4. 4. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์

1.5. 5. การตลาดทางตรง

2. Place

2.1. 1. ช่องทางการจัดจำหน่าย

2.2. 2. การกระจายตัวสินค้า

3. Product

3.1. 1. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์

3.2. 2. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

3.3. 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์

3.4. 4. การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์

4. Price

4.1. 1. กำหนดราคาตามลูกค้า

4.2. 2. กำหนดราคาตามตลาด

4.3. 3. กำหนดราคาตามต้นทุน+กำไร