กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด 8M's

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด 8M's by Mind Map: กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด 8M's

1. Management

1.1. การบริหารและประสานงาน

1.2. ดูแลการใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้มีส่วนผสมที่เหมาะสม สอดคล้อง

1.3. เสริมพลังซึ่งกันและกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. Media

2.1. การเลือกช่องทางการสื่อสาร

2.1.1. ควรเลือกใช้หลายรูปแบบผสมกัน และจัดการให้ทุกรูปแบบมีความสอดคล้องประสานกัน

3. Mission

3.1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

3.2. ๑. ภารกิจของธุรกิจ (Business mission)

3.2.1. เป็นพื้นฐานของการกำหนดการจัดลำดับกลยุทธ์ แผน และการออกแบบงาน

3.3. ๒.ภารกิจองค์การ(Prganizational mission)

3.3.1. เป็นข้อความที่เกี่่ยวกับการกำหนดกิจกรรมขององค์การ และลักษณะงานของธุรกิจ

3.4. ๓.ข้อความภารกิจ(Mission statement)

3.4.1. เป็นการระบุจุดมุ่งหมายซึ่งแสดงความแตกต่างของธุรกิจหนึ่ง จากอีกธุรกิจหนึ่งที่คล้ายคลึงกัน หรือทำธุรกิจเดียวกัน

4. Message

4.1. การออกแบบวิธีการสื่อสาร โดยการกำหนดเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารและวิธีการใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้

4.1.1. 1.Message Strategy

4.1.1.1. จะสื่อสารเนื้อหาอะไร (What to say)

4.1.2. 2.Creative Strategy

4.1.2.1. จะสื่อสารอย่างไร (How to say

4.1.3. 3.Message Source

4.1.3.1. จะให้ใครเป็นผู้สื่อสาร (Who should say it)

5. Mix

5.1. การกำหนดส่วนผสมของการสื่อสารทางการตลาด

5.2. Marketing Communication Mix

5.2.1. ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (promotion mix)

5.2.1.1. ประกอบด้วยเครื่องมือสื่อสารหลักสำคัญ 5 อย่าง

5.2.1.1.1. 1.การโฆษณา (advertising)

5.2.1.1.2. 2.การส่งเสริมการขาย (sales promotion)

5.2.1.1.3. 3.การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว (public relations and publicity)

5.2.1.1.4. 4.การขายโดยบุคคล (personal selling)

5.2.1.1.5. 5.การตลาดเจาะตรง (direct marketing)

6. Mesurement

6.1. การวัดผลลัพธ์ของการสื่อสารทางการตลาด

6.2. การวางแผนการตลาด

6.2.1. จำเป็นต้องหาตัวเลข เพื่อประมาณความต้องการขอสินค้า ยิ่งกว่านั้นจะต้องทำการประมาณความต้องการใจอนาคต

6.2.1.1. การวัดและพยากรณ์ความต้องการของตลาด

6.2.1.2. การประมาณความต้องการเป็นสิ่งจะเป็นในการบริหารงานด้านการวิเคาะห์โอกาส

6.2.1.3. การตลาดและการควบคุมการปฏิบัติงานการตลาด

6.2.1.4. การวัดอุปสงค์

6.2.1.4.1. คือการประมาณความต้องการเป็นตัวเลข ประกอบด้วยระดับต่าง ๆ ดังนี้

7. Market

7.1. การกำหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย

7.2. ๑.บุคคลหรือองค์การที่มีความต้องการที่จะได้รับการตอบสนอง

7.3. ๒. มีเงินที่จะทำการซื้อหรือจ่าย

7.4. ๓.มีความเต็มใจที่จะซื้อ

7.4.1. และแบ่งเป็น๓ ประเภท

7.4.1.1. 1. ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market)

7.4.1.2. 2. ตลาดองค์กร (Organization Market)

7.4.1.3. 3. ตลาดต่างประเทศ (International Market)

8. Money

8.1. การกำหนดงบประมาณในการสื่อสาร

8.2. วิเคราะห์ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ นำเสนอให้ผู้มีอำนาจยินยอมอนุมัติให้ดำเนินการ

8.3. นำเสนอให้ผู้มีอำนาจยินยอมอนุมัติให้ดำเนินการ