การสื่อสารการตลาด เชิงรุก!

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสื่อสารการตลาด เชิงรุก! by Mind Map: การสื่อสารการตลาด  เชิงรุก!

1. แรงผลักดันที่ทำให้เกิดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

1.1. การสร้างแบรนด์

1.2. เทคโนโลย์

1.3. โลกไร้พรมแดน

2. ทำไมต้องใช้การสื่อสารการตลาด

2.1. ภาวะการแข่งขัน

2.2. การเปลี่ยนแปลงลักษณะและพฤติกรรมผู้บริโภค ซ้ำซ้อน มีลักษณะพิเศษมากขึ้น ช่างเลือก ช่างแสวงหา

2.3. การสื่อสารต้องส่งผลแรงพอที่จะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

2.4. เครื่องมือการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งมีข้อจ ากัด ไม่ได้ผลมากพอและบางอย่างไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

3. จุดเด่นของการสื่อสารการตลาด

3.1. มีผลต่อพฤติกรรม

3.2. ใช้เครื่องมือทุกส่วน ทุกรูปแบบ

3.3. สร้างความสัมพันธ์

3.4. เกิดผลกระทบอย่างมีพลัง

3.5. ช่วยในการสร้างแบรนด

4. แนวคิดการสื่อสารการตลาด

4.1. เริ่มที่กลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ

4.2. สื่อสารภายใต้แนวคิดเดียวกัน ข้อความเรื่องเดียวกัน

4.3. ใช้การสื่อสารแบบผสมผสาน ในเวลา จังหวะที่เหมาะสม

4.4. ใช้การวิจัยในการแสวงหาข้อมูลทั้งเชิงลึกและกว้าง

4.5. „ ทุกหน่วยในองค์กรท างานผสมผสานกันอย่างลงตัว กลมกลืน

5. หน้าที่การสื่อสารการตลาด

5.1. ทำให้เกิดการรับรู้ รู้จัก

5.2. ให้ความรู้

5.3. บอกข่าวสาร สร้างความเข้าใจ

5.4. ทำให้เกิดความพึงพอใจ

5.5. สร้างความมั่นใจ

5.6. ผลักดันการขาย เกิดการซื้อ

5.7. ดึงดูดสร้างความสนใจ

5.8. โน้มน้าวใจ

5.9. สร้างแบรนด์ในใจผู้บริโภค

6. ผลของการสื่อสารการตลาด

6.1. สร้างความแตกต่าง

6.2. กระตุ้นให้เกิดความต้องการ

6.3. ย้ำเตือน

6.4. ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

6.5. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

6.6. เกิดความชื่นชอบ ยอมรับในองค์การและพร้อมจะให้ความร่วมมือ

6.7. เกิดความจงรักภักดี