กระบวนการวางแผนการสื่อสารตลาด

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการวางแผนการสื่อสารตลาด by Mind Map: กระบวนการวางแผนการสื่อสารตลาด

1. 3. การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร (Communication Objectives)

1.1. - ชัดเจนและสามารถวัดผลได้

1.2. - ระบุกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

1.3. - การกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่แน่นอน

2. 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective)

2.1. ปริมาณขาย

2.2. ส่วนแบ่งทางการตลาด

2.3. กำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุน

3. 6. การประเมินผล (Evaluation)

3.1. เป็นการกำหนดว่าแผนงานการสื่อสารการตลาดจะทำการประเมินผลอย่างไรและทำในเวลาใด ถ้าต้องทำก่อนเริ่มแผนโครงการต้องระบุไว้ในแผนการประเมินผลด้วย และควรวางแผนถึงการใช้วิธีการประเมินผล

4. 2. การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis)

4.1. - การประเมินเกี่ยวกับสถานะของสินค้าหรือบริการ

4.2. - การประเมินเกี่ยวกับผู้บริโภค

4.3. - การประเมินคู่แข่งขัน

5. 5. การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

5.1. 5.1 กลุ่มตลาดเป้าหมาย

5.2. 5.2 วัตถุประสงค์ของการสื่อสารโฆษณา (Advertising Communication Objectives)

5.3. 5.3 กลยุทธ์งานสร้างสรรค์การสื่อสาร (Creative Strategy

5.3.1. 5.3.1 สินค้าหรือบริการ (Product or Service)

5.3.2. 5.3.2 ผู้บริโภค (Consumer)

5.3.3. 5.3.3 การแข่งขัน (Competition)

5.3.4. 5.3.4 ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากสินค้าคู่แข่งขัน (Competitive Consumer Benefit)

5.3.5. 5.3.5 ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ (The Support for the Benefit)

6. 4. การกำหนดงบประมาณ (Budget)

6.1. (1) กำหนดเป็นยอดเงินที่บริษัทจะจ่ายได้

6.2. (2) กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขาย (Percentage of Sales Method)

6.3. (3) กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายที่เท่ากับของคู่แข่ง

6.4. (4) กำหนดจากวัตถุประสงค์และงานที่จะทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ (Objective and Task Method)