Công ty phân phối rau Siêu Sạch

HD
hoan do

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Công ty phân phối rau Siêu Sạch by Mind Map: Công ty phân phối rau Siêu Sạch

1. Yếu tố công nghệ

1.1. Đổi mới công nghệ

1.1.1. Task 1

1.1.2. Task 2

1.2. Trình độ cán bộ nhân viên

1.2.1. Call 1

1.2.2. Call 2

2. Đối thủ cạnh tranh

2.1. Giá

2.1.1. Task 1

2.1.2. Task 2

2.2. Chất lượng

2.2.1. Call 1

2.2.2. Call 2

2.3. Vốn

2.3.1. Meeting 1

2.3.2. Meeting 2

2.4. Bộ máy quản trị

2.4.1. Meeting 1

2.4.2. Meeting 2