Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Matematikk 1 by Mind Map: Matematikk 1
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Matematikk 1

Algebra

Hva kan bokstavene stå for

Uttrykk, likning, ulikhet, funksjon, identitet

Generalisering

"Et partall kan skrives som 2n"

Tallfølger, Følger med system, Figurtall, Kvadrattall, n^2, Trekanttall, n(n+1) / 2, Mangekanttall, 1. og 2.-differanse, Dekomponering, Eksplisitt formel, Finner hvilket som helst tall i følgen, Rekursiv formel, Finner det neste tallet, Følger uten system, Primtallene

Den algebraiske syklusen

Regning med parenteser

Funksjonslære

Funksjonsbegrepet, Funksjonsmaskiner, Definisjonsmengde, Verdiområde, Bildet, Entydighet, Representasjoner, Variabel, Avhengig, Uavhengig, Undervisning i skolen

Lineære funksjoner, Stigningstall, Skjæring med akser, Funksjonsuttrykk

Andregradsfunksjoner

Polynomfunksjoner

Likninger

Løsningsmetoder, Formelle, Uformelle

Algebrasyklusen

Likhetstegnet

Geometri

Figurer og former

Arealformler, Trapes, Parallellogram, Rektangel, Kvadrat, A=s^2, Trekant, 180 grader, Likesidet osv, Likebeint, Sirkel, pi, 3.14, Måle antall diametre langs omkretsen, Forhold mellom omkrets og diameter, Drakeform, Mangekanter, Sammenheng med figurtall

Pytagoras, a^2+b^2=c^2, Forskjellige beviser for setningen

Formlikhet, Kongruens, Transversalsetningen (s. 46), Forhold mellom sider i trekant, Målestokk, Parvis like vinkler

Sammenhenger mellom omkrets og areal, arealformler ved å dele opp kjente figurer, Sammenhenger mellom arealformler

Romfigurer og volum

Symmetrier

Rotasjoner

Speilinger

Båndsymmetri og tapetsymmetri

Kongruensavbildninger/Isometrier

Rotasjoner

Speilvendinger

Parallellforskyvninger

Glidespeilinger

Sammensetninger av disse fire

Sannsynlighet

Kombinatorikk

Pascals trekant, Sammenheng med binomialkoeffisient, ...og binomisk sannsynlighetsfordeling, Aktiviteter til grunnskolen, Bygd opp ved addisjon

Basisprinsipper, Multiplikasjonsprinsippet, Addisjonsprinsippet

Fire typer utvalg, Ordnet utvalg, Med tilbakelegging, Antall utvalg blir n^k, Tippekupong, Uten tilbakelegging, nPr, Grand Prix-lister, n!/(n-k)!, Uordnet utvalg, Med tilbakelegging, Ikke så relevant, men kan regnes ut, Uten tilbakelegging, nCr = n! / (n-r)!r!, binomialkoeffisient

Betinget sannsynlighet

Bayes setning, Falske positive, Sykdomstesting

Monty Hall

Binomisk sannsynlighetsfordeling

Sammenheng med pascals trekant

Komplementærhendelser

Bursdagsproblemet

Produktmodellen

Statistikk

Spredningsmål og sentralmål

Korrelelasjon

Oversikt over dataene

Diagramtyper

Tallregning

Brøk og desimaltall

Definisjon av brøk, Teller, Nevner

Hva kan brøk være?

Regning med brøk, Addisjon og subtraksjon, Like nevnere, Ulike nevnere, Fellesnevner, Gange sammen nevnere, Faktorisering, Se hvor de møtes i gangetabellen, Multiplikasjon, Teller*teller / nevner*nevner, Brøk som operator ("av"), Divisjon, Snu den bakerste brøken, Bruke likning, Fellesnevner, Brudden brøk

Likeverdige brøker, Tangram, Bretting av ark

Sammenheng mellom brøk og desimaltall, Fra brøk -> desimaltall, Endelig desimaltall, Uendelig desimaltall, Periodisk desimaltall, Fra desimaltall til brøk

Multiplikasjon og divisjon

Lover, Distributiv lov, Assosiativ lov, Kommutativ lov, a+b=b+a, ab=ba

Multiplikative situasjoner, Like grupper, Rektangulære mønstre, Kvadratsetningene, 1. kvadratsetning, 2. kvadratsetning, Konjugatsetning, Multiplikasjon av flersifra tall, Kombinatorikk (mengdeprodukt), Sammenlikning

Multiplikative strategier, Gjentatt addisjon, Dobling og halvering, Stegtelling, (en og en), Prøving og feiling

Divisjon, Målingsdivisjon, Delingsdivisjon, Gjentatt subtraksjon, Sammenheng med multiplikasjon

Tallinja

Naturlige tall

Irrasjonale tall, pi, kvadratrota av 2

Hele tall, Positive og negative

Rasjonale tall

Regnefortellinger

Fagdidaktiske tema

Forståelse

Instrumentell

Relasjonell

Åpne opplegg

Meninger og myter

Kommunikasjon i klasserommet

Læringsteorier