CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG by Mind Map: CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG

1. CHUYỂN MẠCH TỔNG ĐÀI

1.1. GÓI

1.2. NHÃN

1.3. KÊNH

1.4. MPLS-NGN-3G

1.5. ...

2. TRUYỀN DẪN

2.1. THÔNG TIN QUANG

2.2. VI BA SỐ

2.3. THÔNG TIN VỆ TINH

2.4. KĨ THUẬT ANTEN

2.5. ...

3. LẬP TRÌNH

3.1. J2ME

3.2. ANDROID

3.3. ASM

3.4. C

4. THỰC TẬP

4.1. CƠ SỞ

4.2. CHUYÊN NGÀNH

4.3. TỐT NGHIỆP

4.4. ....

5. CĂN BẢN

5.1. CSDL

5.1.1. Phủ tối thiểu

5.1.2. Khóa tối thiểu

5.1.3. 3NF

5.1.4. Bao đóng

5.2. ANH VĂN

5.2.1. 1

5.2.2. 2

5.2.3. 3

5.2.4. Chuyên ngành

5.3. ĐIỆN TỬ

5.3.1. Cấu kiện

5.3.2. ...

6. ....