Pohtikaa 3 konkreettista tapaa miten voitte opetuksessanne ottaa huomioon tai tukea oppijan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pohtikaa 3 konkreettista tapaa miten voitte opetuksessanne ottaa huomioon tai tukea oppijan by Mind Map: Pohtikaa 3 konkreettista tapaa miten voitte opetuksessanne ottaa huomioon tai tukea oppijan

1. Vertaisohjaus. Ryhmä aktivoidaan keskustelemaan keskenään ja auttamaan toisiaan. Opettaja ohjaa ryhmää ainoastaan tarvittaessa.

2. Yhteistoiminnallisuus

2.1. Ryhmän jäsenien roolitus ja tarkat tehtävien annot. Jokaisella oma vastuuosio ryhmätyöstä.

2.2. Vastuunjakaminen kaikille ryhmän jäsenille. Pyritään sitouttamaan jäsenet ryhmään.

2.3. Ryhmien pysyvyys. Muodostetaan ryhmät opintojakson alussa ja ainakin pyritään säilyttämään ne loppun asti. Annetaan ryhmähengelle aikaa muodostua ja kasvaa.

3. D) Yksillöllistä tapa oppia (erilaiset oppijat)

3.1. https://koppa.jyu.fi/avoimet/mit/oppimisesta-ja-opettamisesta/oppimisen-eri-tyylit-ja-strategia

3.2. Oppimistyylijakoja on erilaisia, esimerkiksi visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen

3.2.1. osallistuva kokeilija, konkreettinen kokija, pohdiskeleva havainnoija ja abstrakti käsitteellistäjä.

3.2.1.1. aktiivinen osallistuja, käytännön toteuttaja, looginen ajattelija ja harkitseva tarkkailija

3.3. Oppimistyylitestin teettäminen, auttaan myös oppilasta tunnistamaan oman oppimistyylinsä

3.3.1. Tunnistamalla oppimistyylit ja suunnittelemalla tukevat oppimisympäristöt opettajat voivat auttaa oppijoita oppimaan paremmin kunkin omalla luonnollisella tavalla

3.3.2. Oppimistyylin tunnistaminen auttaa oppijaa oppimaan paremmin

4. B) Intentionaalisuus (oppimisen tavoitteellisuus) JR4

4.1. Oppija on tietoisesti asettanut päämääräksi oppimisen

4.2. Opettaja: Selkeät oppimistavoitteet

4.2.1. "Tavoitteenamme on ymmärtää..."

4.2.2. "Tavoitteena oppia tekemään..."

4.3. Opettaja tukee valinnoissa.

4.3.1. Opiskelija valitsee soveltuvat strategiat

4.4. Motivaatio

5. A) Aktiivisuus. Ryhmä 1.

5.1. Opetus ja tehtävät vastaavat oppijan tasoa

5.2. Selkeät ohjeet ja tehtävät, jotka vastaavat todellisia työeläman tilanteita.

5.3. Aktivoivat, vaihtelevat opetusmenetelmät pitävät aktiivisuutta yllä.

5.4. Innostuneet ja asiantuntevat luennoitsijat.

5.5. Alkutilanteen kartoittaminen auttaa opetuksen suunnittelua ja helpottaa opiskelijan siirtovaikutusta.

6. E) Todenperäisyyttä (autenttisuus) Six pax

6.1. Faktaa rehellisesti kertoen, opettajan omat mielipiteet tai näkemykset ei saa tulla esiin liikaa tai värittää todellisuuutta

6.1.1. Opiskeltavien asioiden todenperäiset kytkennät reaalimaailmaan

6.1.1.1. Asioiden todennettavuus muutoinkin kuin vain opettajan puheiden perusteella, todennettavuus erilaisilla tekniikoilla

6.2. Teoreettisen tiedon soveltaminen omaan käytäntöön

6.2.1. Reaalimaailman tehtävät ja ilmiöt, esim. oppijat keskenään pääsevät jakamaan kokemuksiaan, oivalluksiaan, ajatuksiaan - ryhmäoppiminen ja ryhmässä reflektointi, yhteisöllinen reflektiivinen prosessi

7. F) Konstruktiivisuus (mm. opitun siirtovaikutus)R3

7.1. Perustuu aikaisempaan tietoon

7.1.1. Teorian opiskelu ja pohdiskelu uudestaan sen jälkeen miten alkukäsitys muuttuu

7.2. Reflektointi

7.3. Käytännön harjoitusten toistaminen uusilla tehtävänannoilla samoista teemoista.

7.3.1. Esimerkkinä makkaran valmistaminen

7.3.1.1. työssäoppimisen yksi muoto

7.4. Lähdetään liikkeelle siitä mitä opiskelijat aiheesta tietävät. Opiskelijalähtökohtainen aloitus.

7.5. Ryhmätyöskentelyt, joissa keskustellaan opettajajohtoisesti

7.6. Jokainen kertoo oman kokemuksensa mistä lähdetään liikkeelle tehostaa oppimista

7.6.1. mennään asteittain eteenpäin peilaten sitä aina vanhaan

7.6.1.1. tutkivan oppimisen yksi muoto

7.7. Erilaiset CASE- harjoitukset, jotka perustuvat omiin kokemuksiin

7.8. Webexin käytön siirtovaikutus seuraavaan kertaan

7.8.1. seuraavalla kerralla tiedetään enemmän asioista, kun pidetään istunto

7.9. Tehostaa kykyä soveltaa oppimaansa erilaisissa uusissa tilanteissa

7.10. lapsen polkupyörällä ajon opiskelu tai uimaan oppiminen

7.11. Liittyy kokemukselliseen opimiseen

7.12. Vertaisoppimisen yksi muoto