แนวทางการพัฒนาฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แนวทางการพัฒนาฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: แนวทางการพัฒนาฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

1. คณะก.ก.พัฒนาระบบบริหารและกระบวนการทำงานฝ่ายฯ

1.1. ผอ.:ประธาน

1.2. รองผอ.:รองประธาน

1.3. หัวหน้าฝ่ายฯ :ก.ก.

1.4. หัวหน้างานฯ:ก.ก.

1.5. ผู้ที่เกี่ยวข้่อง:ก.ก.

1.6. เลขานุการสำนักฯ:เลขา

2. ด้านอาคารและสถานที่

2.1. สร้างจิตสำนึกรักและสุขภาวะ ด้วยมาตรการ 3 ม.

2.2. นำสิ่งต่างๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น กระดาษเหลือนำมาทำเป็นกระดาษรายงาน, เศษกระดาษนำมาสร้างเปเ้ปอร์มาเช่ต์ เป็นต้น

2.3. ทำความสะอาด เช่น เครื่องมือที่ไม่ได้ใช้ไม่ควรเก็บไว้ในตึก

2.4. ปรับปรุงอาคารด้วยการทาสีให้่สดใส ตกแต่งไฟประดับอาคาร

2.5. จัดทำป้ายประจำหน่วยงานและป้ายบอกทาง

3. ด้านสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์

3.1. การบริการเชิงรุก ทุกคนและทุกงานต้องช่วยกัน

3.2. การประชาสัมพันธ์ ทุกคนและทุกงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

4. ด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน, พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เป็นต้น

5. ปรับปรุงชื่อฝ่าย โครงสร้างและชื่อกลุ่มงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

6. และอื่นๆ