Sơ đồ hệ thống

Mô tả sơ đồ hệ thống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sơ đồ hệ thống by Mind Map: Sơ đồ hệ thống

1. Quy tắc trạng thái

1.1. Nhánh tập trung phát triển

1.2. Hoạt động

1.3. Hoạt động cầm chừng

1.4. Ngủ đông, ngừng hoạt động

1.5. Mã số hết hạn

1.6. Không liên lạc

2. Bành Phú Ninh - 2009527 (Founder Sapphire)

2.1. Lương Quốc Hưng (18%)

2.1.1. Lương Yến Oanh (15%)

2.1.2. Lê Văn Mai - 2496118 (9%) (Hùng)

2.1.2.1. 1.Phan Văn Cháng - 2538839

2.1.2.1.1. Nguyễn Kim Tùng - 2542466 (9%)

2.1.2.2. 2.Lê Thị Ánh - 2584554

2.1.2.2.1. nguyễn lê duy kha-2570419

2.1.2.2.2. nguyễn thị lành-2711097

2.1.2.2.3. trần thị tân-2587786

2.1.2.3. 3.Trần Thị Lý - 2543957

2.1.2.3.1. Lương Thị Linh Tâm - 2789115

2.1.2.3.2. Nguyễn Thị hiep - 2929769

2.1.2.4. 4.Phan Thị Điệp - 2552735

2.1.2.4.1. nguyễn thị sử-2591246

2.1.2.4.2. pham thi duyen-2558199

2.1.2.5. 5.trần thị ngọc anh-2581174

2.1.2.5.1. trần thị kim phượng-2581164